ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ЗА КОМПЛЕКСНО МЕДИЦИНСКО НАБЛЮДЕНИЕ НА ДЕЦА С ВСМ

СЪС ЗАПОВЕД № 387/17.09.2015 г. НА ДИРЕКТОРА НА МБАЛ „НКБ” ЕАД Е ОПРЕДЕЛЕНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ЗА КОМПЛЕКСНО МЕДИЦИНСКО НАБЛЮДЕНИЕ НА ДЕЦА С ВРОДЕНИ СЪРДЕЧНИ МАЛФОРМАЦИИ КЪМ НКБ

І. Членове на комисията

Председател – Проф. Маргарита Радкова Цонзарова

Секретар-координатор – м.с. Сашка Велинова Петрова

Членове

  1. доц. Анна Иванова Кънева-Ненчева, н-к клиника по педиатрия
  2. д-р Христинка Василева Нацкова –Маринова, ОДК
  3. Мила Илиева Маркова – Психолог, ОДК

Резервни членове

  1. д-р Любомир Георгиев Димитров, н-к ОДК
  2. д-р Елисавета Димитрова Левунлиева, ОДК
  3. д-р Елена Георгиева Зердева, ОДК
  4. Галина Аспарухова – психолог

ІІ. Задачи на комисията – да осигури комплексни медицински грижи и наблюдение на деца с ВСМ чрез създаване на индивидуални медико-социлни планове на групи деца с хемодинамично значими сърдечни заболявания; оценка на качеството на живот по обективни и субективни критерии.

ІII. Комисията ще провежда своите заседания в кабинет №3 (амб.корпус) съобразно изработения план-график. Комисията ще се отчита чрез ежемесечни отчети за извършената дейност. На интернет страницата на НКБ ще бъде предоставена информация относно дейностите предоставени от комисията, данни за контакт и времеви график за консултации и записване.