УПРАВЛЕНИЕ

Управление на МБАЛ Национална Кардиологична Болница

Националната кардиологична болница, съгласно закона за ЛЗ и ТЗ e еднолично акционерно дружество със 100 % държавна собственост.

Управлява се от Съвет на директорите, който се назначава от Министъра на здравеопазването.

Управление

 • Изпълнителен директор – проф. д-р Марио Станкев, дм.
 • Зам. директор лечебна дейност – доц. д-р Любомир Стефанов Бакаливанов
 • Зам. директор научна дейност – проф. д-р Елина Георгиева Трендафилова-Балтаджиева
 • Икономически директор – Мата Иванова Мангъфова
 • Главна медицинска сестра – Божидара Маринова Борисова

Съвет на директорите

 • Председател на Съвета на директорите – Росен Ванев Петков
 • Заместник-председател на Съвета на директорите – доц. д-р Наташка Дакова Данева
 • Член на Съвета на директорите – проф. д-р Марио Драганов Станкев

Съветът на директорите на НКБ управлява с помощта на следните консултативни органи:

 • Директорски съвет
 • Медицински съвет
 • Комисии
 • Съвет по здравни грижи