469828 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ /услуги/

BG-София:
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Многопрофилна болница за активно лечение „Национална кардиологична болница“ ЕАД, ул. „Коньовица“ 65, За: Цветанка Цветкова, България 1309, София, Тел.: 02 9211221, E-mail: ccvetkova@hearthospital.bg, Факс: 02 9217145

Място/места за контакт: ул. „Коньовица“ 65

Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.hearthospital.bg.

Адреси и места за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности
Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя
Здравеопазване

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи
НЕ

РАЗДЕЛ ІІ.Б: ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА (ДОСТАВКИ ИЛИ УСЛУГИ)

II.1) Заглавие на поръчката, предоставенo от възлагащия орган
третиране (транспортиране, обезвреждане и други съпътстващи дейности, свързани с унищожаване) на опасни болнични отпадъци

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или на изпълнението
Услуги

Категория услуга: №
16 – Услуги по събиране и третиране на твърди и течни отпадъци, включително канализационни води; санитарни и почистващи услуги

Основно място на изпълнение или на доставка
гр. София, ул. Коньовица 65, гр. Банкя, ул. „Шейново“ 6

код NUTS
BG412

II.3) Кратко описание на естеството и количеството или стойността на доставките или услугите
третиране (транспортиране, обезвреждане и други съпътстващи дейности, свързани с унищожаване) на опасни болнични отпадъци

Разделяне на обособени позиции
НЕ

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)
90520000

Описание:
Услуги, свързани с радиоактивни, токсични, медицински и опасни отпадъци

II.6) Поръчка, обхваната от споразумението за държавни поръчки (GPA)
НЕ

II.7) Допълнителна информация
поръчката е за 12-месечен период

РАЗДЕЛ ІІ.Б: ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА (ДОСТАВКИ ИЛИ УСЛУГИ)

II.1) Заглавие на поръчката, предоставенo от възлагащия орган
развиване чрез преработване и допълване на информационен продукт (софтуер) „Болнична информационна система” (БИС)

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или на изпълнението
Услуги

Категория услуга: №
07 – Компютърни и свързаните с тях услуги

Основно място на изпълнение или на доставка
гр. София, ул. „Коньовица“ 65

код NUTS
BG411

II.3) Кратко описание на естеството и количеството или стойността на доставките или услугите
развиване чрез преработване и допълване на информационен продукт (софтуер) „Болнична информационна система” (БИС)

Разделяне на обособени позиции
НЕ

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)
72511000

Описание:
Услуги, свързани със софтуерни продукти за управление на мрежа

II.6) Поръчка, обхваната от споразумението за държавни поръчки (GPA)
НЕ

II.7) Допълнителна информация
поръчката е за 24-месечен период

РАЗДЕЛ ІІ.Б: ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА (ДОСТАВКИ ИЛИ УСЛУГИ)

II.1) Заглавие на поръчката, предоставенo от възлагащия орган
изпиране и химио-термо дезинфекция на болнично бельо и работно облекло

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или на изпълнението
Услуги

Категория услуга: №
27 – Други услуги

Основно място на изпълнение или на доставка
гр. София, ул. Коньовица 65 и гр. Банкя, ул. “Шейново” 6

код NUTS
BG412

II.3) Кратко описание на естеството и количеството или стойността на доставките или услугите
изпиране и химио-термо дезинфекция на болнично бельо и работно облекло

Разделяне на обособени позиции
НЕ

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)
98310000

Описание:
Услуги по пране и химическо чистене

II.6) Поръчка, обхваната от споразумението за държавни поръчки (GPA)
НЕ

II.7) Допълнителна информация
поръчката е за 24-месечен период

РАЗДЕЛ ІІ.Б: ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА (ДОСТАВКИ ИЛИ УСЛУГИ)

II.1) Заглавие на поръчката, предоставенo от възлагащия орган
поддръжка на медицинска апаратура „Сименс”

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или на изпълнението
Услуги

Категория услуга: №
01 – Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения

Основно място на изпълнение или на доставка
гр. София, ул. Коньовица 65

код NUTS
BG411

II.3) Кратко описание на естеството и количеството или стойността на доставките или услугите
поддръжка на медицинска апаратура „Сименс”

Разделяне на обособени позиции
НЕ

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)
50421000

Описание:
Услуги по ремонт и поддържане на медицинско оборудване

II.6) Поръчка, обхваната от споразумението за държавни поръчки (GPA)
НЕ

II.7) Допълнителна информация
поръчката е за 36-месечен период

РАЗДЕЛ ІІ.Б: ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА (ДОСТАВКИ ИЛИ УСЛУГИ)

II.1) Заглавие на поръчката, предоставенo от възлагащия орган
комплексно обслужване на основните инсталации в сградния фонд на МБАЛ “НКБ” ЕАД в гр. София

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или на изпълнението
Услуги

Категория услуга: №
27 – Други услуги

Основно място на изпълнение или на доставка
гр. София, ул. „Коньовица“ 65

код NUTS
BG411

II.3) Кратко описание на естеството и количеството или стойността на доставките или услугите
комплексно обслужване на основните инсталации в сградния фонд на МБАЛ “НКБ” ЕАД в гр. София

Разделяне на обособени позиции
НЕ

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)
50700000

Описание:
Услуги по ремонт и поддържане на инсталации на сгради

II.6) Поръчка, обхваната от споразумението за държавни поръчки (GPA)
НЕ

II.7) Допълнителна информация
поръчката е за 36-месечен период

РАЗДЕЛ ІІ.Б: ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА (ДОСТАВКИ ИЛИ УСЛУГИ)

II.1) Заглавие на поръчката, предоставенo от възлагащия орган
абонаментна поддръжка на медицинска апаратура „Сименс” и „Дрегер”

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или на изпълнението
Услуги

Категория услуга: №
01 – Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения

Основно място на изпълнение или на доставка
гр. София, ул. „Коньовица“ 65

код NUTS
BG411

II.3) Кратко описание на естеството и количеството или стойността на доставките или услугите
абонаментна поддръжка на медицинска апаратура „Сименс” и „Дрегер”

Разделяне на обособени позиции
НЕ

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)
50421000

Описание:
Услуги по ремонт и поддържане на медицинско оборудване

II.6) Поръчка, обхваната от споразумението за държавни поръчки (GPA)
НЕ

II.7) Допълнителна информация
поръчката е за 36-месечен период

РАЗДЕЛ ІІ.Б: ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА (ДОСТАВКИ ИЛИ УСЛУГИ)

II.1) Заглавие на поръчката, предоставенo от възлагащия орган
сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на битови и строителни отпадъци на МБАЛ „НКБ” ЕАД

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или на изпълнението
Услуги

Категория услуга: №
16 – Услуги по събиране и третиране на твърди и течни отпадъци, включително канализационни води; санитарни и почистващи услуги

Основно място на изпълнение или на доставка
гр. София, ул. „Коньовица“ 65 и гр. Банкя, ул. „Шейново“ 6

код NUTS
BG412

II.3) Кратко описание на естеството и количеството или стойността на доставките или услугите
сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на битови и строителни отпадъци на МБАЛ „НКБ” ЕАД

Разделяне на обособени позиции
ДА

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)
90524400

Описание:
Услуги по събиране, извозване и отстраняване на отпадъци от болници

II.6) Поръчка, обхваната от споразумението за държавни поръчки (GPA)
НЕ

II.7) Допълнителна информация
поръчката е за 24-месечен период

РАЗДЕЛ ІІ.Б: ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА (ДОСТАВКИ ИЛИ УСЛУГИ)

II.1) Заглавие на поръчката, предоставенo от възлагащия орган
почистване на сградния фонд на МБАЛ „НКБ“ ЕАД

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или на изпълнението
Услуги

Категория услуга: №
14 – Услуги по почистване на сгради и управление на недвижими имоти

Основно място на изпълнение или на доставка
гр. София, ул. „Коньовица“ 65 и гр. Банкя, ул.“ Шейново“ 6

код NUTS
BG412

II.3) Кратко описание на естеството и количеството или стойността на доставките или услугите
почистване на сградния фонд на МБАЛ „НКБ“ ЕАД

Разделяне на обособени позиции
НЕ

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)
90911200, 90511000

Описание:
Услуги по почистване на сгради, без жилищните
Услуги по събиране на битови отпадъци

II.6) Поръчка, обхваната от споразумението за държавни поръчки (GPA)
НЕ

II.7) Допълнителна информация
поръчката е за 36-месечен период

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката

III.2) Условия за участие

III.2.1) Запазени поръчки
НЕ

РАЗДЕЛ VІ: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка, свързана с проект и/или програма, финансирана от общностни фондове
НЕ

VI.3) Информация относно общата нормативна рамка
Интернет страници на правителството, от които може да се получи информация
Данъчно законодателство: http://www.minfin.government.bg
Законодателство в областта на опазването на околната среда: http://www.moew.government.bg
Закрила на заетостта и условия на труд: http://www.mlsp.government.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление
20.02.2012 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ А: ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И МЕСТА ЗА КОНТАКТ

II) Адреси, места за контакти и интернет страница на съответната правителствена служба, от която може да се получи информация относно данъците
Министерство на финансите, ул. „Г. С. Раковски“ 102, България 1040, София
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.minfin.government.bg.

III) Адреси, места за контакти и интернет страница на съответната правителствена служба, от която може да се получи информация относно опазването на околната среда
Министерство на околната среда и водите, бул. „Мария Луиза“ 22, България 1000, София
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.moew.government.bg.

IV) Адреси, места за контакти и интернет страница на съответната правителствена служба, от която може да се получи информация относно закрилата на заетостта и условията на труд
Министерство на труда и социалната политика, ул. „Триадица“ 2, България 1051, София
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mlsp.government.bg.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ ЗА РАЗДЕЛ II – сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на битови и строителни отпадъци на МБАЛ „НКБ” ЕАД

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на битови отпадъци

1) Кратко описание
Сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на битови отпадъци

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
90524400
Описание:
Услуги по събиране, извозване и отстраняване на отпадъци от болници

3) Количество или обем
около 3450 броя контейнери (стандартен, 4 м.)

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на строителни отпадъци

1) Кратко описание
Сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на строителни отпадъци

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
90524400

Описание:
Услуги по събиране, извозване и отстраняване на отпадъци от болници

3) Количество или обем
около 300 броя контейнери (стандартен, 4 м.)