Изолирана транспозиция на големите артерии (ТГА)

Изолирана транспозиция на големите артерии (ТГА)

Изолираната транспозиция на големите артерии е една от най-тежките ВСМ с честота 5-7%. При нея аортата излиза от дясна камера, а белодробната артерия от лявата, т.е. местата на големите артерии са разменени (транспозиция). Какво причинява ТГА? За разлика от нормалното сърце, където двата кръга на ОЩЕ …

Пулмонална атрезия с междукамерен дефект

Пулмонална атрезия с междукамерен дефект (ПАтр с МКД)

Пулмоналната атрезия с междукамерен дефект е рядка и тежка цианотична ВСМ, най-тежката форма на ТФ (15% от случаите с ТФ). Връзката между дясна камера и белодробната артерия е прекъсната, т.е. пулмоналната клапа е атретична (запушена) и има дефект в междукамерната преграда. Често се съчетава с ОЩЕ …

Тетралогия на Фало (ТФ)

тетралогия на Фало

Тетралогия на Фало е най-честата цианотична ВСМ (5-10%) и включва: подклапна и клапна пулмонална стеноза (стеснение между дясната камера и белодробната артерия) и междукамерен дефект (дефект в преградата между двете камери). Анатомичният спектър е широк и се определя от тежестта на пулмоналната стеноза и размерите ОЩЕ …

Пулмонална стеноза

пулмонална стеноза

Пулмонална стеноза (ПС) Пулмоналната стеноза представлява стеснение на клапата, разположена между дясна камера и белодробната артерия. Стеснението може да е леко или тежко. Често се съчетава с генетичен синдром (Нунън). Честотата на ПС е 8-12%. Какво причинява ПС? При пулмонална стеноза дясната камера работи срещу ОЩЕ …

Аортна стеноза

Аортна стеноза

Аортна  стеноза (АС) Аортната стеноза е вродена сърдечна малформация с честота 5-10%. Стеснението между лявата камера и аортата може да е разположено на три нива: най-често на ниво аортна клапа, която е задебелена (клапна АС), по-рядко стеснението е под аортната клапа (подклапна аортна стеноза) и ОЩЕ …

Коарктация на аортата (КоА)

Коарктация на аортата (КоА)

Коарктация на аортата (КоА) Аортата е главната артерия, която разпределя богатата на кислород кръв към цялото тяло. Първите разклонения са към горната половина на тялото (главата и ръцете), след това към долната половина на тялото (корем и долни крайници). Коарктация на аортата (КоА) е стеснение ОЩЕ …

Катетърна аблация

катетърна аблация, отделение по елекрофизиология НКБ

Катетърна аблация (радиофреквентна аблация) е инвазивен метод за лечение на сърдечните аритмии, при който се пропуска високочестотен ток в сърцето чрез катетър, въведен под рентгенов контрол в специализирана лаборатория през венозен и/или артериален съд след локална анестезия. Пропуснатата електрическа енергия води до нагряване на върха ОЩЕ …

Пълен атриовентрикуларен септален дефект (ПАВСД)

Пълен атриовентрикуларен септален дефект

ПАВСД е сложна ВСМ, с честота около 2%, обединяваща дефекти, разположени в централната част  на сърцето, в „сърдечния кръст“. Тя включва общ отвор, образуващ се от ниско разположен МПД, междукамерен дефект и обща атриовентикуларна клапа. Често се съчетава с тризомия 21 (болест на Даун). Какво ОЩЕ …