Конкурс за академична длъжност „професор“ по специалност детска кардиология в Клиника по детска кардиология към МБАЛ НКБ

degree

Конкурс за професор по Детска кардиология в Клиника по детска кардиология към МБАЛ – НКБ – ЕАД обявено в ДВ бр. 8 от 24.01.2017 г. Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.1 Медицина Научна специалност: детска кардиология – код: 30183 Кандидати: ОЩЕ …

Публична защита за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ на д-р Елена Василева Горанов – Лазарова – 16.02.2017 г.

degree

Публична защита за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по докторска програма „Сърдечно-съдова хирургия“ 03.01.49 ОНС „Доктор”, МБАЛ НКБ ЕАД на д-р Елена Василева Горанов – Лазарова Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.1 Медицина Научна специалност: Сърдечно-съдова хирургия – ОЩЕ …

Конкурс за академична длъжност „професор“ по специалност „кардиология” (30147)

konkurs-za-dlajnost

МБАЛ „Национална кардиологична болница“ – ЕАД, София, обявява конкурс за професор Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.1. Медицина Научна специалност: (код 30147) „Кардиология“ – един за нуждите на Отделението по електрофизиология към Клиниката по кардиология със срок за подаване на ОЩЕ …

Конкурс за академична длъжност „професор“ по специалност „детска кардиология” (30183)

konkurs-za-dlajnost

МБАЛ „Национална кардиологична болница“ – ЕАД, София, обявява конкурс за професор Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.1. Медицина Научна специалност: (код 30183) „Детска кардиология“ – един за нуждите на Клиниката по детска кардиология със срок за подаване на документи 2 ОЩЕ …

Конкурс по документи и изпит по специалността, за академична длъжност „асистент” по специалност „образна диагностика” (30196)

konkurs-za-dlajnost

На основание чл.46 ал. 1, т. 2 от Правилника за условията и реда за придобиване на научните степени и заемане на академичните длъжности в МБАЛ „НКБ” ЕАД и във връзка с решение на НС към болницата с протокол № 10 от 09.01.2017 г., МБАЛ ”Национална ОЩЕ …

Конкурс по документи и изпит по специалността, за академична длъжност „асистент” по специалност „ангиология” (30148)

konkurs-za-dlajnost

На основание чл.46 ал. 1, т. 2 от Правилника за условията и реда за придобиване на научните степени и заемане на академичните длъжности в МБАЛ „НКБ” ЕАД и във връзка с решение на НС към болницата с протокол № 10 от 09.01.2017 г., МБАЛ ”Национална ОЩЕ …

Конкурс по документи и изпит по специалността, за академична длъжност „асистент” по специалност „кардиология” (30147)

konkurs-za-dlajnost

На основание чл.46 ал. 1, т. 2 от Правилника за условията и реда за придобиване на научните степени и заемане на академичните длъжности в МБАЛ „НКБ” ЕАД и във връзка с решение на НС към болницата с протокол № 10 от 09.01.2017 г., МБАЛ ”Национална ОЩЕ …

Конкурс за академична длъжност „доцент“ по специалност „анестезиология и реаниматология” (03.01.38)

konkurs-za-dlajnost

МБАЛ ”Национална кардиологична болница” ЕАД , София на основание чл. 47, ал. 1 и чл. 56 от ППЗРАСРБ обявява конкурс за „доцент” Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.1. Медицина Научна специалност: Анестезиология и реаниматология – код 03.01.38 Един, за нуждите ОЩЕ …