Защита на дисертационен труд на д-р Ивайло Благовест Кожухаров

konkurs

Уважаеми колеги, Защита на дисертационния труд на д-р Ивайло Благовест Кожухаров на тема „Кардиостимилация в детска възраст” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” ще се проведе на 12.05.2015 г. в МБАЛ НКБ

Конкурси за академични длъжности – 2015

konkurs-za-dlajnost

На тази страница ще намерите информация за конкурсите за академични длъжности през 2015 г. Публична защита за присъждане на научна и образователна степен „доктор“ – 12.05.2015 Публична защита за присъждане на научна и образователна степен „доктор“ на 06.10.2015 – д-р Садарзанска-Терзиева Доцент по кардиология – ОЩЕ …

Конкурс за академична длъжност „доцент“ по специалност „Ангиология“ (03.01.48)

konkurs-za-dlajnost

МБАЛ ”Национална кардиологична болница” ЕАД , София на основание чл. 56 и чл. 47, ал. 1 ППЗРАСРБ обявява конкурс за „доцент” в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност 03.01.48 Ангиология– един, за нуждите на Клиника по съдова ОЩЕ …

Общо отчетно-изборно събрание на преподавателския състав на МБАЛ „НКБ” ЕАД

otchetno-izborno-sabranie

Уважаеми колеги, Съгласно решение на НС (протокол №31/03.02.2015 г.) Научният съвет към МБАЛ ”НКБ” ЕАД свиква общо отчетно-изборно събрание на преподавателския състав на МБАЛ „НКБ” ЕАД – асистенти, главни асистенти, доценти, професори. Общото събрание ще се състои на 10.03.2015 г. (вторник) от 13,30 ч. в ОЩЕ …

Конкурс за академична длъжност „асистент” по специалност „сърдечно–съдова хирургия” (03.01.49)

konkurs-za-dlajnost

На основание чл.46 ал. 1, т. 1 от Правилника за условията и реда за придобиване на научните степени и заемане на академичните длъжности в МБАЛ „НКБ” ЕАД и във връзка с решение на НС към болницата с протокол № 31 от 03.02.2015 г., МБАЛ ”Национална ОЩЕ …

Конкурс за академична длъжност „асистент“ по специалност „Педиатрия“

konkurs-za-dlajnost

На основание чл.46 ал. 1, т. 2 от Правилника за условията и реда за придобиване на научните степени и заемане на академичните длъжности в МБАЛ „НКБ” ЕАД и във връзка с решение на НС към болницата с протокол № 31 от 03.02.2015 г., МБАЛ ”Национална ОЩЕ …

Конкурси за академични длъжности – 2014

konkurs-za-dlajnost

На тази страница ще намерите информация за конкурсите за академични длъжности през 2014 г. Публична защита за присъждане на научна и образователна степен „доктор“ – 10.06.2014 Публична защита за присъждане на научна и образователна степен „доктор“ – 16.06.2014 Публична защита за присъждане на научна и ОЩЕ …

Конкурси за академични длъжности – 2013

konkurs-za-dlajnost

 На тази страница ще намерите информация за конкурсите за академични длъжности през 2013 г. Публична защита за присъждане на научна и образователна степен „доктор“ – 31.01.2013 Доцент по сърдечно-съдова хирургия – код 03.01.49 Публична защита за присъждане на научна и образователна степен „доктор“ – 12.09.2013