Отделение по интензивно лечение – ОСК

доц. д-р Елина Трендафилова, кардиологНачалник: проф. д-р Елина Трендафилова

Старша медицинска сестра: Саша Донева

За контакт: 02/9211 444, 02/9211 441

Разположение: 4 етаж, блок И, в новото крило на болницата

Лекари: д-р Елена Костова, д-р Александра Банкова, д-р Галина Христова, д-р Венцислав Григоров, д-р Елена Димитрова, д-р София Георгиева

Основни дейности
В отделението по интензивно лечение се осъществява 24-часово интензивно лечение и динамично наблюдение на сърдечно-съдови заболявания.

Тук се лекуват пациенти в острата фаза на миокарден инфаркт, с тежка нестабилна стенокардия, болни с тежка остра или обострена сърдечна недостатъчност (кардиогенен шок, белодробен оток), с белодробен емболизъм, животозастрашаващи сърдечни аритмии, дисекация на аортата, хемодинамично значими перикардни изливи, пациенти със сериозни придружаващи заболявания и други опасни състояния, изискващи постоянен контрол и грижи. Извършва се предоперативната подготовка и наблюдение на тежко болни, на които предстои сърдечна операция.

Работи се по всички кардиологични клинични пътеки на НЗОК.

В съответствие на европейските стандарти се прилагат рутинно най-съвременните и доказано ефективни методи за диагностика и лечение на първична коронарна ангиопластика при остър миокарден инфаркт, тромболитично и интервенционално лечение на венозен тромбемболизъм, консервативно, интервенционално и оперативно лечение на дисекация на аортата, медикаментозно и електрошоково лечение на сериозни сърдечни аритмии, всички форми на временна електрокардиостимулация (транскутанна, трансезофагеална и трансвенозна), подпомагане на сърдечната дейност с интрааортна балонна контрапулсация, лечение на дихателна недостатъчност с инвазивна и неинвазивна вентилация, хемодиализа и хемофилтрация, съвременно лечение на сепсис. Осъществява се непрекъснат мониторинг (инвазивен и неинвазивен) на параметрите на хемодинамиката.

Отделение по интензивна кардиология има общо 10 реанимационни легла, разположени в 3 зали, включително септична зала. Всяко легло разполага с индивидуален монитор позволяващ непрекъснато наблюдение на сърдечния ритъм, артериално налягане, насищането на кръвта с кислород, честотата на дишане, вкл. инвазивни параметри на хемодинамиката. Централна мониторна станция позволява непрекъснат контрол на важните показатели за всички пациенти.

Притежаваме необходимата за интензивно кардиологично отделение модерна апаратура.

В отделението годишно се лекуват над 1000 болни, от цялата страна, от които над 350 са с остър миокарден инфаркт (ОМИ), като при над 98% от тях се извършва спешна реваскуларизация с първична перкутанна коронарна ангиопластика на инфарктната артерия.

Лечебните показатели на отделението са съпоставими с тези на интензивните отделения във водещите европейски кардиологични центрове.

История на отделението

Отделението по спешна кардиология е създадено през 1968 г. (само 6 г. след първата публикация през 1962 г. за ползата от отделно интензивно отделение по кардиология по отношение намаляване на смъртността) и е първото интензивно кардиологично отделение в България.  Негови основатели са проф. Мавродинов и доц. Паникян, а пръв и дългогодишен ръководител е проф. Серафим Попниколов.

В следващите години с активното съдействие на персонала на отделението е създадена мрежата от интензивни кардиологични отделения в цялата страна.

Редица рутинни вече методи за лечение в спешната кардиология са въведени в България за първи път  Интензивно кардиологично отделение на Национална кардиологична болница – първата венозна фибринолиза при остър миокарден инфаркт с персистираща елевация на СТ-сегмента, лечение с венозен нитроглицерин, приложение на бета-блокери при остър инфаркт, на съдоразширяващи средства и невролептаналгезия при белодробен оток, езофагеална ЕКГ, временно поддържане на ритъма с трансвенозна електрокардиостимулация.

Тук е осъществен първия в България електрошок, а през 1998 г за пръв път се въведе електрошоково лечение (електрокардиоверсия) на предсърдното мъждене с бифазни импулси. Съвместно с Отделението по инвазивна кардиология са осъществени първата в страната перкутанна балонна ангиопластка при остър миокарден инфаркт, първия коронарен стент в България, първата балонна митрална валвулопластика.

→ обратно към Клиника по кардиология