Клиника по нервни болести – история

клиника по нервни болестиОще с разкриването на неврологично отделение през януари 1978 г. като структура на III-та градска болница е създаден и първият в страната неврологичен интензивен сектор.

Тогава завеждащ отделението е бил д-р Николай Райчев, а старша сестра е била Вера Божкова. В интензивния сектор са били разкрити първоначално общо 6 болнични легла, а в неврологичното отделение са били 56 болнични легла разпределени в 11 стаи, като 2 от тях са били разположени пред тогавашното очно отделение на ІІІ-та градска болница.

Клиничният контингент на неврологичното отделение с интензивен сектор е бил разпределен на териториален принцип и е обслужвал западните части на София. Още с откриването му досега се приемат денонощно спешно неврологично болни от същите райони.

През 1994 г. е направен основен ремонт на отделението, като се обособява териториално разширен вариант на съвременен неврологичен интензивен сектор разполагащ с 16 болнични легла, а неврологичното отделение е имало 29 легла. Тогава се преотстъпват две стаи на очно отделение с цел обособяването му в едно от крилата на болницата.

През 2001 г. след образуването на СБАЛССЗ като нова болнична структура към МНЗ, освен лечебно диагностичната, се поставят нови задачи като преподавателска и научноизследователска дейност. С това преструктуриране извършено с решение на МС на Република България болницата от общинска публична собственост става стопроцентова държавна публична собственост с принципал министъра на МНЗ. Като нова структура на СБАЛССЗ Неврологичното отделение е преименувано на Отделение по мозъчно-съдова патология с цел интегриране на неврологията към проблемите на сърдечно-съдовата патология.

През юни 2003 г. след конкурс е назначен като главен асистент д-р Любомир Хараланов д.м. като Началник неврологично отделение с интензивен сектор. През 2005 г. след конкурс е преназначен за Началник клиника по мозъчно-съдова патология.

клиника по нервни болести, НКБ През 2006 г. след акредитация на клиниката от МЗ е преименувана на “Клиника по неврология” и е определена за база за следдипломна квалификация за специалността по неврология с Началник клиника – проф. д-р Л. Хараланов, д.м.

В момента се обучават специализанти. Клиниката е база за практическо обучение на студенти по кинезитерапия от НСА, както и по клиника и терапия на речевата патология /афазии, дизартрии/.

От 2006 г. Клиниката по неврология е определена след решение на УС на НЗОК за база на клинични програми на НЗОК с Комисии за определяне на скъпоструващо лечение на множествена склероза, епилепсия, Паркинсонова болест, невропатна болка при диабетна полиневропатия, а от 2013 г. и за болест на Алцхаймер.

Клиниката е центклиника по неврологияър за изследване на лекарствени продукти по международни програми с Главен изследовател проф. д-р Любомир Хараланов на заболявания като множествена склероза, епилепсия, мозъчни инсулти, Паркинсонова болест, болест на Алцхаймер и др. Клиниката е разделена на следните подразделения:

  1. Секция с интензивни легла
  2. Секция за мозъчносъдови заболявания
  3. Диагностика и лечение н неврологичните заболявания.

От 2006 г. към Клиниката е създадена четвъртата Секция за електрофизиологични изследвания с разкрити кабинети със съвременна апаратура по ЕЕГ, ЕМГ, транскраниална магнитна стимулация и мултимодални евокирани потенциали, лаборатория за изследване на съня., в която работят на функционален принцип проф. Л. Хараланов, д-р Ангелова, д-р Димитрова, д-р Игнатова, д-р Симеонов, д-р Карабинов, д-р Стоянов, д-р Солаков, д-р Тодоров.

През 2009 г. е направен ремонт на клиниката като изцяло са подновени стаите за болни, които са в общ сектор на клиниката и в тях са разгърнати 25 легла. Стаите са с по 3 легла, като има и двустайни VIP стаи със собствени санитарни възли. Секцията за интензивни грижи и реанимация на клиниката е подновена, като са разгърнати 10 функционално адаптирани болнични легла, всяко от които е оборудвано с антидекубитален дюшек, полифизиографски монитор за контрол на кръвното налягане, пулс, дишане, телесна температура и ЕКГ. Част от интензивните легла са оборудвани и с четири нови дихателни вентилатори за нуждаещите се от апаратна вентилация болни.

Клиниката разполага с комбиниран апарат за мониториране на мултимодални евокирани потенциали и 16 канално ЕЕГ за проследяване функциите на мозъка и ранно диагностициране на мозъчна смърт.

Клиниката е акредитирана по ИСО 2001 и водеща в страната по качествено лечение на мозъчно-съдовата болест и е с най-малка смъртност за този тип патология в страната.

В клиниката се провежда съвременна диагностика и лечение на остри и хронични неврологични заболявания. Провежда се тромболиза като рутинен метод за болни в остра фаза на исхемичен мозъчен инсулт, както и ранна диагностика на мозъчна смърт по клинични и неврофизиологични показатели, включително кондициониране на донори за трансплантация.

От март 2012 Клиниката е акредитирана от Националната агенция за акредитация към МОН за база за обучение за свободни и задочни докторантури с научен ръководител проф. д-р Л. Хараланов.

← към Клиниката по нервни болести