Тетралогия на Фало (ТФ)

тетралогия на Фало Тетралогия на Фало е най-честата цианотична ВСМ (5-10%) и включва: подклапна и клапна пулмонална стеноза (стеснение между дясната камера и белодробната артерия) и междукамерен дефект (дефект в преградата между двете камери). Анатомичният спектър е широк и се определя от тежестта на пулмоналната стеноза и размерите на белодробните артерии. Понякога се съчетава с генетични синдроми (Ди Джордж, тризомия 21 и др.).

Какво причинява ТФ? Пулмоналната стеноза и междукамерен дефект са причина венозната кръв да премине от дясната камера през междукамерния дефект в лявата камера, при което става смесване на артериална и венозна кръв (налице е дясно-ляв шънт). В аортата кръвта е смесена (артериална и венозна) и е с по-ниско съдържание на кислород, което причинява синьо оцветяване на кожата и лигавиците, т.н. цианоза.

Какви са симптомите на ТФ? Основни симптоми са цианозата и сърдечният шум. Степента на цианозата зависи от тежестта на пулмоналната стеноза. Тя може да е лека и да се изяви само при усилие (плач) или да е постоянна и тежка. В някои случаи кръвоснабдяването на белия дроб рязко намалява, децата (кърмачетата) стават много неспокойни, цианозата рязко се засилва. Случва се те да дишат учестено, да се отпуснат и понякога да губят съзнание. Това състояние се нарича хипоксемична криза (ХК), спешно състояние, което налага търсене на лекарска помощ.

При ХК е добре детето да се изведе на чист въздух, да се успокои и да уведомите лекуващия лекар за случилото се. Нерядко се налага детето да се приеме в болница за лечение с медикаменти или да се планира хирургична намеса.

Диагноза. Най-често ехокардиографията е достатъчна за изобразяване на анатомичните особености и вземане на решение за вида на лечението. Сърдечната катетеризация се предприема в отделни случаи.

В естествената еволюция пулмоналната стеноза нараства и това води до засилване на цианозата, нерядко до хипоксемични кризи. Възможно е възникване на усложнения като мозъчен абсцес, тромбоза на мозъчни съдове.

Показания за лечение. Всички деца с тетралогия на Фало подлежат на оперативна корекция. Състоянието на детето, анатомията на дефектите и възрастта определят сроковете и вида на лечението.

Хирургичното е единственото възможно лечение. Прилагат се два типа корекции – помощна и радикална (тотална) операция. Помощна операция се прилага при новородени или малки кърмачета с недоразвити белодробни артерии, съпътстващи дефекти или висок риск от радикалната корекция. Цел на тази операция е да се подобри кръвоснабдяването на белия дроб, като се постави „тръбичка“ между аортата и БА, т.нар. анастомоза. Цианозата намалява, белодробните съдове нарастват и е възможно извършване на радикална корекция във възрастта между шест месеца и две години. При радикалната корекция се затваря МКД, най-често с използването на изкуствена материя (патч), отстранява се стенозата в изхода на дясната камера (инфундибулна стеноза) и се разширява стеснената пулмонална клапа. Понякога за преодоляване на стенозата между ДК и БА се използва „кръпка“ от собствена тъкан или изкуствена материя (трансануларен патч) или се поставя тръбичка (кондюит).

Проследяване. След радикалната корекция няма смесване на венозна и артериална кръв, цианозата изчезва и физическото развитие на детето се нормализира. Нерядко в хода на проследяването се явяват усложнения, като недостатъчност (пропускане) на пулмоналната клапа, която може да прогресира; стеснения по клоновете на БА и др. Децата подлежат на редовен контрол, включващ клинични и ехокардиографски прегледи, 24-часов ЕКГ запис (Холтер) и работна ЕКГ проба.

Двигателната активност е обикновено нормална, но не се препоръчва активен спорт.

Профилактика на инфекциозен ендокардит при всички оперирани и неоперирани деца.

Допълнителна операция/интервенционална процедура може да се наложи при изразена стеноза на клоновете на БА или при голямо пропускане на пулмоналната клапа. Тези усложнения могат да се коригират с повторна операция (имплантиране на пулмонална клапа или пластика на клонове на БА или чрез интервенционална процедура (балонна дилатация или поставяне на стент).

из “Книга за родители на деца със сърдечни заболявания”
Автори: М. Цонзарова, А. Кънева, М. Маркова, Д. Ангелова, НКБ 2013

♥ Детски кардиологичен консултативен блок

♥ Отделение по хирургия на ВСМ