Конкурс за академична длъжност „Главен асистент“ по специалност клинична лаборатория – код 03.01.12

Конкурс – Главен асистент – код 3.01.12
АД „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ” – МБАЛ „НКБ” ЕАД
Обявено в ДВ бр. бр. 8/25.01.2019 г.
(Публикувано в сайта на  26.1.2019 г.)

област на висшето образование: 7. Здравеопазване и спорт
професионално направление: 7.1. Медицина
научна специалност: Клинична лаборатория – код 03.01.12

Научно жури

Членове

  1. Проф. д-р Иванка Димитрова Паскалева – МБАЛ „НКБ“ ЕАД – вътрешен член
  2. Проф. д-р Анна Иванова Кънева-Ненчева – МБАЛ „НКБ“ ЕАД – вътрешен член
  3. Проф. д-р Елина Георгиева Балтаджиева-Трендафилова – МБАЛ „НКБ“ ЕАД – вътрешен член
  4. Доц. д-р Таня Иванова Денева-Койчева – външен член – МУ Пловдив
  5. Доц. д-р Дора Димитрова Терзиева – външен член – МУ Пловдив

Резервни членове

  1. Проф. д-р Борислав Георгиев Георгиев, МБАЛ „НКБ“ ЕАД – вътрешен член
  2. Проф. д-р Арман Шнорк Постаджиян – МУ София, външен член

Технически секретар: Анна Валтерова

Препис от заповедта да се връчи на председателя на НС и на членовете на научното жури