Конкурси за заемане за срок от три години на длъжности в НКБ

МБАЛ НКБ ОБЯВЯВА Конкурси за заемане за срок от три години на следните длъжности:

  • Конкурс за началник на „Клиника по нервни болести”;
  • Конкурс за началник на „Отделение по педиатрия”;
  • Конкурс за началник на „Клиника по кардиология”;
  • Конкурс за началник на „Отделение по интензивно лечение (Спешна кардиология)” към „Клиника по кардиология”;
  • Конкурс за Главна медицинска сестра .

Изисквания към кандидатите
Кандидатите за участие в конкурсите за началници на клиника/отделение следва да имат призната медицинска специалност по профила на съответната болнична структура и съобразно съответния медицински стандарт. Кандидатите за участие в конкурса за главна медицинска сестра следва да имат призната образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по специалността „Управление на здравните грижи“.

Кандидатстване
Кандидатите за участие в конкурсите следва да представят: заявление за кандидатстване в свободен текст, копия от дипломи за образование, квалификация и специалност, справка за трудов стаж (или препис от трудова книжка) и разработка на тема “ Развитие на клиниката (респ.: на отделението или на здравните грижи) за три годишен период”, представена синтетично в обем не повече от 10 страници, включително схеми, диаграми и други приложения. Срокът за подаване на документите е 27.08.2018 г.

Начин на провеждане на конкурсите
Конкурсите се провеждат от комисия, чрез оценявана на писмените разработки на кандидатите на тема “Развитие на клиниката (респ.: на отделението или на здравните грижи) за три годишен период” и оценяване на база устно събеседване с кандидатите.

Кандидатите могат да получат копия от длъжностните характеристики на конкурсните длъжности, както и друга информация относно конкурсите от г-жа Ал. Кирова, отдел „Човешки ресурси и ТРЗ”, НКБ, тел. 029211234.