Конкурс за академична длъжност „професор“ по специалност кардиология в Клиника кардиология към МБАЛ НКБ – код 3.01.47

Конкурс – Професор по кардиология – код 3.01.47

Професор по кардиология – код 3.01.47

АД „ПРОФЕСОР” – МБАЛ „НКБ” ЕАД

Обявено в ДВ бр. 8/24.01.2017 г.

(Публикувано в сайта на 05.06.2017)

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт

Професионално направление: 7.1. Медицина

Научна специалност: Кардиология – код 3.01.47

Кандидати: 1. Доц. д-р Тошо Луканов Балабански

Първично звено: Клиника по кардиология към МБАЛ НКБ ЕАД

Научно жури:

Председател:

Проф. Нина Гочева – Началник Клиника по кардиология – вътрешен член

 Членове:

Проф. д-р Стефан Денчев, МВР Болница – външен член

Проф. д-р Федя Николов, МУ – Пловдив – външен член

Проф. д-р Диана Трендафилова, УМБАЛ „Св. Екатерина” – външен член

Доц. д-р Васил Велчев, МБАЛ „Св. Анна” – външен член

Доц. д-р Йордан Узунангелов, МУ – Плевен – външен член

Доц. д-р Мария Токмакова, МУ – Пловдив – външен член

Резервни членове:

Доц. д-р Борислав Георгиев – МБАЛ „НКБ” ЕАД, София – вътрешен член

Проф. д-р Николай Пенков, МУ – Варна – външен член

Рецензенти:

Проф. д-р Федя Николов, МУ – Пловдив

Доц. д-р Мария Токмакова, МУ – Пловдив

Проф. д-р Диана Трендафилов, УМБАЛ „Св. Екатерина”

Дата на конкурса: 29.06.2017 г. 13.30 ч., Клиника по кардиология, МБАЛ НКБ, София

Документи:

documents

Рецензия от проф. Николов

documents

Рецензия от доц. Токмакова

documents

Рецензия от проф. Трендафилова

documents

Становище от доц. Георгиев

documents

Становище от доц. Узунангелов

documents

Становище от проф. Денчев

documents

Становище от проф. Гочева

documents

Резюмета