Свободно място (1 бр.) за длъжност „лекар-специализант по Образна диагностика“, за учебната 2017/2018 г.

Свободно място (1 бр.) за длъжност „лекар-специализант по Образна диагностика“, за учебната 2017/2018 г.

Изисквания към кандидатите:
Кандидатите следва да представят: Заявление в свободен текст; Автобиография по европейски образец; Мотивационно писмо; Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образования по медицина.

Документите се подават в деловодството на МБАЛ „НКБ“ ЕАД в гр. София, ул. „Коньовица“ 65 в срок до 20.07.2017 г.

Определяне на кандидатите, на които се предлага назначаване:
Определянето на кандидатите, на които се предлага назначаване, се извършва след провеждане на събеседване с всички кандидати, които отговарят на поставените изисквания и са подали необходимите документи в определения по-горе срок.

Събеседванията с кандидатите се провеждат от назначена от работодателя комисия по специалността, която приключва работата си като съставя протокол, който следва да съдържа мотивирано предложение на кой кандидат да бъде предложено назначаване.

documents Заповед за обявяване на свободно място за лекар-специализант по образна диагностика