Акредитация от МЗ с отлична оценка за 5 години

Акредитация от Министерство на здравеопазването за цялостна дейност с отлична оценка за срок от пет години от юли 2018 г.

 1. Акредитационна оценка за цялостна медицинска дейност – “отлична” за срок от пет години.

 2. Акредитационна оценка за отделните медицински и други дейности, както следва:

 • Клиника по кардиология – “отлична” за срок пет години;
 • Клиника по детска кардиология – “отлична” за срок пет години;
 • Клиника по съдова хирургия и ангиология – “отлична” за срок пет години;
 • Отделение по педиатрия – “отлична” за срок пет години;
 • Клиника по нервни болести – “отлична” за срок пет години;
 • Клиника по сърдечно съдова анестезия и интензивно лечение – “отлична” за срок пет години;
 • Клиника по кардиохирургия – “отлична“ за срок пет години;
 • Отделение по кардиологична рехабилитация – “отлична” за срок пет години;
 • Спешно отделение – “отлична за срок пет години;
 • Отделение по образна диагностика – “отлична” за срок пет години;
 • Отделение по обща и клинична патология – “отлична” за срок пет години;
 • Отделение по трансфузионна хематология – “отлична” за срок пет години;
 • Отделение по диализно лечение – “отлична” за срок пет години;
 • Микробиологична лаборатория – “отлична” за срок пет години:;
 • Клинична лаборатория – “отлична” за срок пет години;
 • Болнична аптека – “отлична” за срок пет години;
 • Административно – стопански блок – “отлична” за срок пет години;
 • Централна стерилизация – “отлична” за срок пет години;
 1. Акредитационна оценка за практическо обучение, както следва:

 • за практическо обучение (учебна практика и преддипломен стаж) на студенти по професионално направление “Медицина” с образователно-квалификационна степен “магистър” – “отлична” за срок от пет години;
 • за практическо обучение /учебна практика и преддипломен стаж/ на студенти по професионално направление “Обществено здраве” на образователно-квалификационна степен “бакалавър” и “магистър” по специалността “Управление на здравните грижи”- “отлична” за срок от пет години;
 • за практическо обучение /учебна практика и преддипломен стаж/ на студенти по професионално направление “Здравни грижи” на образователно-квалификационна степен “бакалавър” по специалност “Медицинска сестра” – “отлична” за срок от пет години;
 • за практическо обучение /учебна практика и преддилломен стаж/ на студенти от професионално направление “Здравни грижи” на образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър” по специалностите “Медицински лаборант”, “Рентгенов лаборант“, “Рехабилитатор” -”отлична” за срок от пет години;
 • за следдипломно обучение на магистър-лекари за придобиване на специалности: Ангиология, Анестезиология и интензивно лечение. Детска кардиология, Кардиология, Кардиохирургия, Клинична лаборатория, Микробиология, Нервни болести, Образна диагностика. Педиатрия, Съдова хирургия и Физикална и рехабилитационна медицина -”отлична” за срок от пет години;
 • за следдипломно обучение на лица с професионална квалификация по медицинска професия от професионално направление “Здравни грижи” за придобиване на специалност Анестезиология и интензивни грижи (за медицински сестри и акушерки), Апаратно поддържане на извънтелесно кръвообращение (за медицински сестри и фелдшери) и Болнична хигиена (превенция и контрол на инфекциите) – “отлична” за срок от пет години.

documentsАкредитация от МЗ за 2018-2023 г.