д-р Валентина Игнатова

д-р Валентина Игнатова, главен асистент  в Клиниката по нарвни болести на НКБ.

През 1998 г. завършва Медицински университет – Варна.

Започва трудовата си кариера през 1998 г. като лекар-ординатор в гр. Елин Пелин към Филиала за Спешна Медицинска Помощ при ЦСМП-София област, където работи около 1 година. Зачислена е като платен специализант към Ректората на МУ-София и през следващите 4 години специализира неврология. През първите 3 години е специализант в Клиника по неврология на УМБАЛ „Царица Йоанна”, а последната една година от специализацията си изкарва в Клиника по неврология на УМБАЛ „Св. Анна”, където работи и по заместване. Лицензирана е за евокирани потенциали към МУ-София.

През декември 2005 г. след положен държавен изпит придобива специалност по неврология. Също така в продължение на една година работи като монитор на клинични изпитвания във фирма „Конвекс”, където се запознава с правилата на добрата клинична практика и научава основните изисквания, необходими за провеждане на клинични проучвания, на които се основава медицината, базирана на доказателства.

От юни 2006, след спечелен конкурс започва работа като н.с. III степен по нервни болести към Клиника по неврология на НКБ. От юни 2009 е атестирана от НУС на НКБ за н.с. II степен, а от февруари 2011 званието и е преименувано в „главен асистент” към същата клиника, след промените настъпили в Закона за научните степени и звания.

За този период д-р Игнатова набира опит като невролог в различни области на неврологията, включително в клиничната електрофизиология на ЦНС. Основните и ангажименти като лекар са да води легла, да изработва необходимите и часове чрез дежурства към клиниката, като тогава и се налага да осъществява консултации в спешно приемно отделение, както и в останалите клиники на болницата. Подчертаният и интерес към научната дейност е причина за добрата и научна продуктивност, в резултат на която са публикациите в научни списания, участията с постерни доклади в научни конгреси в България и чужбина, на които е често водещ автор.

Научни интереси: неврофизиология, невропсихология, множествена склероза, мозъчносъдови заболявания, член на „Комисия за множествена склероза”

Д-р Игнатова има 12 публикации, 2 от които в списания с impact factor. Публикациите по темата до момента са 3. Има четири участия в международни конгреси с постерни доклади, 2 от които са в областта на неврологичната клиничната електрофизиология.

Д-р Игнатова е съизследовател в клинични проучвания, голяма част от които са при болни с множествена склероза.

Владее на много добро ниво английски език, има добри компютърни умения.

← към Клиниката по нервни болести