Конкурс за академична длъжност „професор“ по специалност ангиология – код 03.01.48

konkurs

Конкурс – Професор по ангиология – код 3.01.48 АД „ПРОФЕСОР” – МБАЛ „НКБ” ЕАД Обявено в ДВ бр. бр. 8/25.01.2019 г. (Публикувано в сайта на  26.1.2019 г.) област на висшето образование: 7. Здравеопазване и спортпрофесионално направление: 7.1. Медицинанаучна специалност: Ангиология – код 03.01.48 за нуждите ОЩЕ …

Конкурс за академична длъжност „Главен асистент“ по специалност клинична лаборатория – код 03.01.12

konkurs

Конкурс – Главен асистент – код 3.01.12 АД „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ” – МБАЛ „НКБ” ЕАД Обявено в ДВ бр. бр. 8/25.01.2019 г. (Публикувано в сайта на  26.1.2019 г.) област на висшето образование: 7. Здравеопазване и спортпрофесионално направление: 7.1. Медицинанаучна специалност: Клинична лаборатория – код 03.01.12 Научно ОЩЕ …

Конкурси за академична длъжност „професор“ и „главен асистент“

Конкурс за академична длъжност

Конкурси за академична длъжност „професор“ и „главен асистент“ обявено в ДВ, бр. 8/25.01.2019 г. МБАЛ „НКБ“ – ЕАД, София, обявява конкурс за академична длъжност: 1. професор област на висшето образование: 7. Здравеопазване и спорт професионално направление: 7.1. Медицина научна специалност: Ангиология – код 03.01.48 за ОЩЕ …

Конкурс по документи и изпит по специалността, за академична длъжност „асистент” по специалност „анестезиология и интензивно лечение” (03.01.38)

konkurs-za-dlajnost

На основание чл.46 ал. 1, т. 1 от Правилника за условията и реда за придобиване на научните степени и заемане на академичните длъжности условията и реда за придобиване на научните степени и заемане на академичните длъжности в МБАЛ „НКБ” ЕАД и във връзка с решение ОЩЕ …

Курсовете за следдипломно обучение за лекари на Отделение по неинвазивна и функционална диагностика за 2016

лекар-специализант в НКБ

Програма за курсовете за следдипломно обучение за лекари на Отделение по неинвазивна и функционална диагностика за 2016 г.   цена: 60 лв. на ден За записване : тел. 02/ 92 17 122 – Кристина Станчева Брой на курсистите на всички курсове 10. Доплерехокардиография – конвенционална, тъканен ОЩЕ …

Конкурси за академични длъжности – 2016

konkurs-za-dlajnost

На тази страница ще намерите информация за конкурсите за академични длъжности през 2016 г. Доцент по медицинска радиология и рентгенология на 05.04.2016 с код 03.01.28 Публична защита за присъждане на научна и образователна степен „доктор“ на 18.01.2016 Доцент по Анестезиология и реаниматология на 28.10.2016 с ОЩЕ …

Конкурс за академична длъжност „професор“ по Неврология (03.01.19)

konkurs-za-dlajnost

МБАЛ ”Национална кардиологична болница” ЕАД , София обявява конкурс за академична длъжност „професор” в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Неврология” (03.01.19) – един, за нуждите на Клиника по Нервни болести, със срок за подаване на документи ОЩЕ …

Конкурс за академична длъжност „доцент“ по  Медицинска радиология и рентгенология (03.01.28)

konkurs-za-dlajnost

МБАЛ „Национална кардиологична болница“ – ЕАД, София, на основание чл. 56 и чл. 47,  ал. 1 ППЗРАСРБ обявява конкурс за академична длъжност доцент в област на висшето образование: 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление; 7.1. Медицина, научна специалност 03.01.28 „Медицинска радиология и рентгенология“ – един, за нуждите на Отделението по образна диагностика със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи: в отдел  „Човешки ресурси“ на НКБ, ул. Коньовица 65,  1309 София, тел. 9211-244, 9211-234. Академични длъжности: Конкурс за академична длъжност „доцент“ по Медицинска радиология и рентгенология (03.01.28) Срок: 04.12.2015 – 04.02.2016