Конкурс по документи и изпит по специалността, за академична длъжност „асистент” по специалност „анестезиология и интензивно лечение” (03.01.38)

konkurs-za-dlajnost

На основание чл.46 ал. 1, т. 1 от Правилника за условията и реда за придобиване на научните степени и заемане на академичните длъжности условията и реда за придобиване на научните степени и заемане на академичните длъжности в МБАЛ „НКБ” ЕАД и във връзка с решение на НС към болницата с протокол № 8 от 19.04.2016 г., МБАЛ ”Национална кардиологична болница” обявява конкурс за академична длъжност Виж повече …

Конкурси за академични длъжности – 2016

konkurs-za-dlajnost

На тази страница ще намерите информация за конкурсите за академични длъжности през 2016 г. Доцент по медицинска радиология и рентгенология на 05.04.2016 с код 03.01.28 Публична защита за присъждане на научна и образователна степен „доктор“ на 18.01.2016 Доцент по Анестезиология и реаниматология на 28.10.2016 с код 03.01.38

Публична защита за присъждане на научна и образователна степен „доктор” на д-р Камелия Захариева Генова – 30.06.2015 г.

konkurs

Публична защита за присъждане на научна и образователна степен „доктор” на д-р Камелия Захариева Генова – 30.06.2015 г. Академични длъжности: Доктор Срок: 30.06.2015

Конкурс за академична длъжност „професор“ по Неврология (03.01.19)

konkurs-za-dlajnost

МБАЛ ”Национална кардиологична болница” ЕАД , София обявява конкурс за академична длъжност „професор” в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Неврология” (03.01.19) – един, за нуждите на Клиника по Нервни болести, със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Справки и документи: в отдел “Човешки ресурси” на НКБ, ул. Коньовица № 65, Виж повече …

Конкурс за академична длъжност „доцент“ по  Медицинска радиология и рентгенология (03.01.28)

konkurs-za-dlajnost

МБАЛ „Национална кардиологична болница“ – ЕАД, София, на основание чл. 56 и чл. 47,  ал. 1 ППЗРАСРБ обявява конкурс за академична длъжност доцент в област на висшето образование: 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление; 7.1. Медицина, научна специалност 03.01.28 „Медицинска радиология и рентгенология“ – един, за нуждите на Отделението по образна диагностика със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи: в отдел  „Човешки ресурси“ на НКБ, ул. Коньовица 65,  1309 София, тел. 9211-244, 9211-234. Академични длъжности: Конкурс за академична длъжност „доцент“ по Медицинска радиология и рентгенология (03.01.28) Срок: 04.12.2015 – 04.02.2016

Конкурс за академична длъжност „асистент” по специалност „Кардиология” (03.01.47)

konkurs-za-dlajnost

На основание чл.46 ал. 1, т. 2 от Правилника за условията и реда за придобиване на научните степени и заемане на академичните длъжности условията и реда за придобиване на научните степени и заемане на академичните длъжности в МБАЛ „НКБ” ЕАД и във връзка с решение на НС към болницата с протокол № 3 от 25.05.2015 г., МБАЛ ”Национална кардиологична болница” обявява конкурс по документи и Виж повече …

Конкурс за академична длъжност „асистент” по специалност „анестезиология и интензивно лечение” (03.01.38)

konkurs-za-dlajnost

На основание чл.46 ал. 1, т. 1 от Правилника за условията и реда за придобиване на научните степени и заемане на академичните длъжности условията и реда за придобиване на научните степени и заемане на академичните длъжности в МБАЛ „НКБ” ЕАД и във връзка с решение на НС към болницата с протокол № 2 от 05.05.2015 г., МБАЛ ”Национална кардиологична болница” обявява конкурс за академична длъжност Виж повече …

Защита на дисертационен труд на д-р Ивайло Благовест Кожухаров

konkurs

Уважаеми колеги, Защита на дисертационния труд на д-р Ивайло Благовест Кожухаров на тема „Кардиостимилация в детска възраст” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” ще се проведе на 12.05.2015 г. в МБАЛ НКБ