Конкурс за академична длъжност „асистент” по специалност „анестезиология и интензивно лечение” (03.01.38)

konkurs-za-dlajnost

На основание чл.46 ал. 1, т. 1 от Правилника за условията и реда за придобиване на научните степени и заемане на академичните длъжности условията и реда за придобиване на научните степени и заемане на академичните длъжности в МБАЛ „НКБ” ЕАД и във връзка с решение на НС към болницата с протокол № 2 от 05.05.2015 г., МБАЛ ”Национална кардиологична болница” обявява конкурс за академична длъжност Виж повече …

Защита на дисертационен труд на д-р Ивайло Благовест Кожухаров

konkurs

Уважаеми колеги, Защита на дисертационния труд на д-р Ивайло Благовест Кожухаров на тема „Кардиостимилация в детска възраст” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” ще се проведе на 12.05.2015 г. в МБАЛ НКБ

Конкурси за академични длъжности – 2015

konkurs-za-dlajnost

На тази страница ще намерите информация за конкурсите за академични длъжности през 2015 г. Публична защита за присъждане на научна и образователна степен „доктор“ – 12.05.2015 Публична защита за присъждане на научна и образователна степен „доктор“ на 06.10.2015 – д-р Садарзанска-Терзиева Доцент по кардиология – код 03.01.47 – 20.04.2015 Публична защита за присъждане на научна и образователна степен „доктор“ на 06.10.2015 – д-р Лисичков Доцент Виж повече …

Конкурс за академична длъжност „доцент“ по специалност „Ангиология“ (03.01.48)

konkurs-za-dlajnost

МБАЛ ”Национална кардиологична болница” ЕАД , София на основание чл. 56 и чл. 47, ал. 1 ППЗРАСРБ обявява конкурс за „доцент” в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност 03.01.48 Ангиология– един, за нуждите на Клиника по съдова хирургия и ангиология, със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”, бр.18 от 10.03.2015 г. Виж повече …

Общо отчетно-изборно събрание на преподавателския състав на МБАЛ „НКБ” ЕАД

otchetno-izborno-sabranie

Уважаеми колеги, Съгласно решение на НС (протокол №31/03.02.2015 г.) Научният съвет към МБАЛ ”НКБ” ЕАД свиква общо отчетно-изборно събрание на преподавателския състав на МБАЛ „НКБ” ЕАД – асистенти, главни асистенти, доценти, професори. Общото събрание ще се състои на 10.03.2015 г. (вторник) от 13,30 ч. в учебната зала на ІІ етаж. Дневен ред на общото събрание: Отчет на НС Избор на нов НС Разни Научен секретар: Виж повече …

Конкурс за академична длъжност „асистент” по специалност „сърдечно–съдова хирургия” (03.01.49)

konkurs-za-dlajnost

На основание чл.46 ал. 1, т. 1 от Правилника за условията и реда за придобиване на научните степени и заемане на академичните длъжности в МБАЛ „НКБ” ЕАД и във връзка с решение на НС към болницата с протокол № 31 от 03.02.2015 г., МБАЛ ”Национална кардиологична болница” обявява конкурс за академична длъжност „асистент” по специалност „сърдечно – съдова хирургия” (03.01.49) – един за нуждите на Виж повече …

Конкурс за академична длъжност „асистент“ по специалност „Педиатрия“

konkurs-za-dlajnost

На основание чл.46 ал. 1, т. 2 от Правилника за условията и реда за придобиване на научните степени и заемане на академичните длъжности в МБАЛ „НКБ” ЕАД и във връзка с решение на НС към болницата с протокол № 31 от 03.02.2015 г., МБАЛ ”Национална кардиологична болница” обявява конкурс за академична длъжност „асистент” по специалност „педиатрия” (03.01.50) – един за нуждите на отделение за интензивно Виж повече …

Конкурси за академични длъжности – 2014

konkurs-za-dlajnost

На тази страница ще намерите информация за конкурсите за академични длъжности през 2014 г. Публична защита за присъждане на научна и образователна степен „доктор“ – 10.06.2014 Публична защита за присъждане на научна и образователна степен „доктор“ – 16.06.2014 Публична защита за присъждане на научна и образователна степен „професор“ – 26.06.2014