Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ по научна специалност Съдова хирургия с участник д-р Наделин Красимиров Николов

Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” по научна специалност Съдова хирургия на д-р Наделин Красимиров Николов

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт

Професионално направление: 7.1 Медицина

Научна специалност: Съдова хирургия

Научно жури: Вътрешни членове

  1. Проф. д-р Марио Драганов Станкев, дм, МБАЛ „НКБ“ ЕАД
  2. Проф. д-р Детелина Вълчкова Луканова, дм, МБАЛ „НКБ“ ЕАД
  3. Проф. д-р Елина Георгиева Балтаджиева-Трендафилова, дм, МБАЛ „НКБ“ ЕАД

Външни членове

  1. Проф. д-р Васил Йорданов Червенков, дм, Аджибадем Сити Клиник МБАЛ „Токуда“ ЕАД
  2. Проф. д-р Веселин Петров Петров, дм МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна
  3. Проф. д-р Валентин Стефанов Говедарски, дм, МУ – София
  4. Проф. д-р Илия Петров Лозев, дм, МИ – МВР

Резервни членове:

  1. доц. д-р Любомир Стефанов Бакаливанов, дм, МБАЛ „НКБ“ ЕАД
  2. доц. д-р Валентин Василев, дм, УМБАЛ – Бургас

Технически сътрудник – Анна Валтерова

Дата на конкурса: 24.06.2021 г. от 13:00 ч. в голямата залата на МБАЛ НКБ ЕАД

Документи:

Протокол 18 т.4 на НС

Заповед 138 020421 Жури

Становище Луканова

Становище Трендафилова

Становище Червенков

Становище Говедарски

Становище Лозев

Рецензия Станкев

Рецензия Петров

Documents in English:

Stanovishte_Lukanova_ENG

Stanovishte_Trendafilova_ENG

Stanovishte_Chervenkov_ENG

Stanovishte_Govedarski_ENG

Stanovishte_Lozev_ENG

Review_Stankev_ENG

Review_Petrov_ENG