Конкурс за заемане на длъжността „лекар-специализант по кардиохирургия” към Отделение по хирургия на вродените сърдечни малформации при МБАЛ „НКБ” ЕАД, гр. София.

„Многопрофилна болница за активно лечение – Национална Кардиологична Болница” ЕАД, гр. София, ул. „Коньовица” 65

О Б Я В Я В А:

Конкурс за заемане на длъжността „лекар-специализант по кардиохирургия” – 1 бр. към Отделение по хирургия на вродените сърдечни малформации.

1. Изисквания към кандидатите:
Кандидатите за участие в конкурса за длъжността „лекарспециализант по кардиохирургия” следва да имат придобито виеше
образование по медицина и среден успех от следването не по-малко от 5.00
и среден успех от положените държавни изпити не по-малко от 5.00;
владеене на чужди езици.

2. Кандидатстване:
Кандидатите за участие в конкурса следва да представят: заявление
в свободен текст; автобиография по европейски образец; мотивационно
писмо; нотариално заверено копие от диплома за завършено виеше
образования по медицина и/или оригинал на академична справка;
сертификати за владеене на чужди езици.
Документите се подават в деловодството на МБАЛ „НКБ” ЕАД в гр.
София, ул. „Коньовица” 65 в срок от три месеца, считано от датата на
публикуване на обява за конкурса в ежедневник.

3. Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът за длъжността се провежда от назначена от работодателя
комисия, която извършва събеседване и изпит с всички допуснати
кандидати за съответната длъжност, които отговарят на поставените
изисквания и са подали необходимите документи в определения по-горе
срок.
Комисията оценява професионалната подготовка и другите качества
на кандидатите, необходими за заемането на съответната длъжност и
класира само успешно издържалите конкурса.

За проведения конкурс за всяка от длъжностите съответната комисия
съставя протокол, който съдържа мотивирано класиране на кандидатите.
заповед Конкурс