Конкурс за заемане на следните длъжности: „Лекар, специализант по Нервни болести” към Клиника по Нервни болести и „Лекар, специализант по Клинична лаборатория“ към Клинична лаборатория в МБАЛ „НКБ“ ЕАД, гр. София.

„Многопрофилна болница за активно лечение – Национална Кардиологична Болница” ЕАД, гр. София, ул. „Коньовица” 65

О Б Я В Я В А:

Конкурс за заемане на следните длъжности:

• „Лекар, специализант по Нервни болести” – 2 бр. към Клиника по Нервни болести;
• „Лекар, специализант по Клинична лаборатория“ – 1 бр. към Клинична лаборатория.
1. Изисквания към кандидатите:
Кандидатите за участие в конкурса за длъжността:
• „Лекар, специализант по Нервни болести” следва да имат придобито висше образование по Медицина със среден успех от следването не по-малко от 4.00 и среден успех от положените държавни изпити не по-малко от 4.00;
• „Лекар, специализант по Клинична лаборатория“ следва да имат придобито висше образование по Медицина със среден успех от следването не по-малко от 4.50 и среден успех от положените държавни изпити не по-малко от 4.50.
2. Кандидатстване:
Кандидатите за участие в конкурса следва да представят:
– Заявление в свободен текст, в което следва да бъде посочено за коя длъжност се кандидатства;
– Автобиография по европейски образец;
– Мотивационно писмо;
– Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование по Медицина и/или академична справка.
Документите се подават в деловодството на МБАЛ „НКБ” ЕАД в гр. София, ул. „Коньовица”, № 65, в срок до един месец, считано от датата на публикуване на обява за конкурса в ежедневник.
3. Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът се провежда от назначена от работодателя комисия, която извършва изпит и събеседване с всички допуснати кандидати за съответната длъжност, които отговарят на поставените изисквания и са подали необходимите документи в определения по-горе срок.
Комисията оценява професионалната подготовка и другите качества на кандидатите, необходими за заемането на длъжността и класира само успешно издържалите конкурса.
За проведения конкурс за длъжността Комисията съставя протокол, който съдържа мотивирано класиране на кандидатите.
заповед Конкурс