Публична защита за присъждане на НС „доктор на науките” на доц. Десислава Костова-Лефтерова

Публична защита за присъждане на научна степен „доктор на науките” по научна специалност образна диагностика доц. Десислава Костова-Лефтерова

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт

Професионално направление: 7.1 Медицина

Научна специалност: образна диагностика

Тема на дисертационен труд „„Проследяване на дозите на пациента и професионалното облъчване като част от радиационната защита и осигуряването на качеството при интервенционалните процедури““

Научно жури в състав:

Вътрешни членове:

  1. Доц. д-р Светла Динева, дм, – МБАЛ „НКБ“ ЕАД
  2. Проф. д-р Марио Станкев, дм– МБАЛ „НКБ“ ЕАД
  3. Доц. д-р Наделин Николов, дм– МБАЛ „НКБ“ ЕАД

Външни членове:

  1. Проф. Женя Василева, дм – НЦРРЗ
  2. Проф. д-р Камелия Генова, дм, УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“
  3. Проф. д-р Кирил Карамфилов, дм – МУ София
  4. Проф. д-р Дора Златарева, дм – МУ София

Резервни членове:

  1. Проф. д-р Чавдар Шалганов, дм– МБАЛ „НКБ“ ЕАД
  2. Доц. д-р Жана Джунова, дм – НЦРРЗ

Технически сътрудник: Анна Валтерова

 

Дата на защита: 21.06.2024 г. от 13:00 ч. в голямата залата на МБАЛ „НКБ“ ЕАД

Документи:

Рецензии и становища