Публична защита за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ на д-р Елена Василева Горанов – Лазарова – 16.02.2017 г.

Публична защита за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по докторска програма „Сърдечно-съдова хирургия“ 03.01.49
ОНС „Доктор”, МБАЛ НКБ ЕАД на д-р Елена Василева Горанов – Лазарова

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт

Професионално направление: 7.1 Медицина

Научна специалност: Сърдечно-съдова хирургия – код 03.01.49

Тема на дисертационния труд: Биомеханична прогноза за определяне на риска от руптура при аневризми на абдоминалната аорта

Научен ръководител: Проф. д-р Марио Станкев, дм

Научно жури:

Председател:

  1. 1. Проф. д-р Марио Станкев, дм, съдов хирург, МБАЛ – НКБ ЕАД, София

Членове:

  1. Доц. д-р Андрея Андреев, дм, съдов хирург, МБАЛ „Свети Иван Рилски” Стара Загора
  2. Доц. д-р Детелина Луканова, дм, ангиолог, МБАЛ НКБ ЕАД, София
  3. Доц. д-р Росен Стойчев, дм, съдов хирург, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” София
  4. Доц. д-р Илия Лозев, дм, съдов хирург, Медицински институт на МВР София

Резервни членове:

  1. Доц. д-р Борислав Георгиев, дм, кардиолог
  2. Доц. д-р Кузман Гиров, дм, съдов хирург

Рецензенти:

  1. Доц. д-р Росен Стойчев, дм
  2. Доц. д-р Андрея Андреев, дм

Дата на защита: 16.02.2017 г. 13:30 часа, МБАЛ НКБ ЕАД

Документи:

documentsАвтореферат

documentsРецензия – доц. Андреев

documentsРецензия– доц. Стойчев

documentsСтановище – доц. Лозев

documentsСтановище – доц. Луканова

documentsСтановище – проф. Станкев