Решение и покана за откриване процедура за избор на изпълнители на финансова услуга „Разплащателна сметка“ за нуждите на МБАЛ

Решение и покана за откриване процедура за избор на изпълнители на финансова услуга „Разплащателна сметка“ за нуждите на МБАЛ

 

МБАЛ „НАЦИОНАЛНА КАРДИОЛОГИЧНА БОЛНИЦА’’ ЕАД

ПОКАНА

 

Многопрофилна болница за активно лечение „Национални кардиологични болница” ЕАД – гр. София, ул. „Коньовица” № 65, тел. за контакти: 02/9211212, лице за контакт – Огнян Иванов, гл. счетоводител, факс 02/9217145, на основание чл. 28, ал.З от Правилника за прилагане Закона за публичните предприятия и в изпълнение на Решение № 228 от 31.05.2023г. на изпълнителния директор на МБАЛ „НКБ” ЕАД, отправя покана към всички финансови институции за представяне на оферти за финансови услуги за МБАЛ „НКБ” ЕАД.

 

1. Вид на финансовите услуги:

Финансова услуга „Разплащателна сметка“.

2. Показатели, относителната им тежест и методика за определяне на комплексната оценка на офертите:

Показателите, относителната им тежест и методиката за определяне на комплексната оценка на офертите са подробно описани в Приложение № 1, представляващо нарездална част от настоящата покана.

3. Офертата на всеки участник следва да съдържа:

3.1. Документи за допускане до класиране, а именно:

3.1.1. Заверено копие на разрешение (лиценз) за извършване на банкова дейност;

3.1.2. Документ, удостоверяващ средно аритметичен коефициент на ликвидни активи по Наредба № 11 от 2007г. на БНБ за управлението и надзора върху ликвидността на банките за периода м. януари – м. април 2023г.;

3.1.3. Заверени копия на официалните отчети към БНБ по Наредба № 11 от 2007г. на БНБ за управлението и надзора върху ликвидността на банките за 2022г.;

3.1.4. Декларация по приложен Образец – Приложение № 2, представляващ нарездална част от настоящата покана, с която участникът декларира, че:

• приема срокът на валидност на представената от него оферта да е 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от датата на подаването й;

• приема условията по проекта на договора, представляващ Образец -Приложение № 3 и неразделна част от настоящата покана;

• приема договорените условия да имат приоритет над общите условия на банката.

3.2. Ясно финансово предложение, съдържащо:

3.2.1. Цена за откриване и поддържане на разплащателна сметка за срок от 12 месеца;

3.2.2. Цена на междубанков паричен превод в лева;

3.2.3. Цена на вътрешнобанков паричен превод в лева;

3.2.4. Цена на касови операции на стойност до 5000лв.

4. Място и срок за подаване на оферта:

Деловодството на МБАЛ „НКБ” ЕАД, в сградата, находяща се в гр. София, ул. „Коньовица” № 65 в срок до 16.00 часа на 20.06.2023 г.

5. Офертите на участниците ще бъдат отворени публично на 21.06.2023г. в 12:00 часа в учебните зали на втория етаж в сградата на МБАЛ „НКБ” ЕАД, находяща се в гр. София, ул. „Коньовица” № 65. Всеки от участниците може да изпрати свой упълномощен представител.

6. В случай, че по отношение на паричните средства на МБАЛ „НКБ” ЕАД възникнат условията по чл. 28, ал. 1 от ППЗПП, МБАЛ „НКБ” ЕАД сключва договори с участниците, класирани от първо до четвърто място. Договорите се изготвят по приложен проект, представляващ Образец – Приложение № 3 и неразделна част от настоящата покана.

Изпълнителен директор, Р. ПЕТКОВ