Р Е Ш Е Н И Е за откриване на конкурс 476/22.11.2021г.

на основание чл. 29, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия,

във връзка с т. 11 от Правила за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници и служители, представляващи Приложение № 1 към чл. 29, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и чл. 7 от Вътрешни правила за сключване на договори за наем на дълготрайни материални активи на МБАЛ „НКБ” ЕАД

във връзка с решение на Съвета на директорите на МБАЛ “НКБ” ЕАД (т. 1 на решение по т. 1 от Протокол № 9 от 10.09.2021г.)

ОТКРИВАМ  КОНКУРС

за отдаване под наем за почасово ползване на помещения, част от сградния фонд на МБАЛ „НКБ” ЕАД, находящи се в гр. София, ул. „Коньовица” 65, както и прилежащото към тях оборудване, а именно:

 1. Обект на конкурса – 35 броя помещения с обща площ 812.69 кв.м., от които:
  • 29 (двадесет и девет) броя кабинети, от които два функционални, намиращи се на първи, втори, трети и пети етаж на масивна сграда, описана в Акт за държавна собственост № 02934 от 13.04.2001г.;
  • 4 (четири) помещения, намиращи се на втори и трети етаж на масивна сграда, описана в Акт за държавна собственост № 02934 от 13.04.2001г.,
  • 1 (един) бр. помещение с 1 (едно) болнично легло, намиращи се на пети етаж на масивна сграда, описана в Акт за държавна собственост № 02934 от 13.04.2001г.,
  • 1 (един) бр. операционна зала, намираща се на пети етаж на масивна сграда, описана в Акт за държавна собственост № 02934 от 13.04.2001г.

както и прилежащо към тях оборудване, всичко това подробно описано в конкурсната документация, представляваща неразделна част от настоящото Решение.

 1. Срок, за който помещенията и прилежащото към тях оборудване се отдават под наем – 3 (три) години, считано от датата на предаване на ползването на помещенията.

В рамките на горния срок обектът на конкурса се ползва почасово – по график, подробно описан в Приложение № 1 към конкурсната документация, представляваща неразделна част от настоящото Решение.

 1. Начална месечна наемна цена – 11 930 лева без включен ДДС.
 2. Участниците в конкурса задължително трябва да отговарят на условията и изискванията, залегнали в конкурсната документация, представляваща неразделна част от настоящото Решение.
 3. Обектът на конкурса следва да се използва задължително за осъществяване на извънболнична специализирана медицинска помощ, съгласно изисквания, описани подробно в конкурсната документация.
 4. Конкурсната документация се получава от деловодството на МБАЛ „НКБ” ЕАД в срок до 16:30 часа на 07.12.2021г.
 5. Оглед на обекта на конкурса може да се прави всеки работен ден в срок до 07.12.2021г., включително от 15:00 до 16:30 часа, като потенциалните кандидати следва да заявят оглед пред инж. Ваня Туртанска, тел. 92 171 141 в срок до 12:00 часа на деня, в който желаят да извършат оглед.
 6. Желаещите да участват в конкурса подават своите предложения в деловодството на МБАЛ „НКБ” ЕАД в срок до 16:30 часа на 12.2021г.,
 7. Критерий класиране на участниците:

Участниците се класират в низходящ ред, съобрзано размера на предложената наемна цена, като на първо място се класира участникът, предложил най-висока наемна цена, а на последно място – участникът, предложил най-малка наемна цена.

 1. Участниците в конкурса задължително следва да приложат към предложението си следните документи:
  • Ценова оферта, изготвена по образец, представляващ Приложение № 2 към конкурсната документация, представляваща неразделна част от настоящото Решение.
  • Заверено от участника копие от Удостоверение за регистрация по смисъла на чл. 40, ал. 13 от Закона за лечебните заведения;
  • Заверени от участника копия от Удостоверения от Търговския регистър към Агенция по вписванията относно актуално състояние по търговската регистрация на участника, в т.ч., че участникът не е в ликвидация, нито в несъстоятелност;
  • Заверени от участника копия от Удостоверения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК, издадени от съответната териториална дирекция на НАП и от съответната Община, че дружеството няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;
  • Декларация за приемане условията на проекта на договор, изготвена по образец, представляващ Приложение № 3 към конкурсната документация, представляваща неразделна част от настоящото Решение.
 2. Отварянето на предложенията на участниците ще се извърши на 08.12.2021г. от 11:00 часа в учебната зала на втория етаж в сградата на МБАЛ „НКБ” ЕАД – гр. София, ул. “Коньовица” 65.

УТВЪРЖДАВАМ приложената към настоящото Решение конкурсна документация, която представлява неразделна част от решението.

ИЗП. ДИРЕКТОР:

/Р. ПЕТКОВ/