Р Е Ш Е Н И Е за откриване на конкурс 474/19.11.2021г.

на основание чл. 29, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия,

във връзка с т. 11 от Правила за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници и служители, представляващи Приложение № 1 към чл. 29, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и чл. 7 от Вътрешни правила за сключване на договори за наем на дълготрайни материални активи на МБАЛ „НКБ” ЕАД

във връзка с решение на Съвета на директорите на МБАЛ “НКБ” ЕАД (т. 2 на решение по т. 1 от Протокол № 9 от 10.09.2021г.)

ОТКРИВАМ  КОНКУРС

за отдаване под наем на 9 кв.м. площи (части от фоайета, стълбищни площадки и коридори) от сградния фонд на МБАЛ „НКБ” ЕАД, от които 7 кв.м., находящи се в гр. София, ул. „Коньовица”, № 65 и  2 кв.м., находящи се в гр. Банкя, ул „Шейново”, № 6, които да се ползват за инсталиране и експлоатация на 9 бр. вендинг-автомати:

 1. Цел на конкурса:

Провеждането на настоящия конкурс се извършва с цел да бъде осигурен облекчен достъп за служителите и пациентите на МБАЛ „НКБ” ЕАД до закупуване на храни и ободряващи напитки.

 1. Обект на конкурса:

Отдаване под наем на 9 кв.м. площи (части от фоайета, стълбищни площадки и коридори) от сградния фонд на МБАЛ „НКБ” ЕАД, от които 7 кв.м., находящи се в гр. София, ул. „Коньовица”, № 65 и  2 кв.м., находящи се в гр. Банкя, ул „Шейново”, № 6.

Разположението на площите е описано в одобрената конкурсна документация.

Предвид посочената цел на конкурса, площите, обект на конкурса, следва да се използват единствено за инсталиране и експлоатация на 6 (шест) броя вендинг-автомати за кафе и топли напитки (от които 5 бр. в сградния фонд на МБАЛ „НКБ” ЕАД в гр. София и 1 бр. в сградния фонд на МБАЛ „НКБ” ЕАД в гр. Банкя) и 3 (три) броя вендинг-автомати за безалкохолни напитки и пакетирани храни (от които 2 бр. в сградния фонд на МБАЛ „НКБ” ЕАД в гр. София и 1 бр. в сградния фонд на МБАЛ „НКБ” ЕАД в гр. Банкя), като върху 1 кв.м. площ може да се инсталира един брой вендинг-автомат;

Предвид посочената цел на конкурса, не се допуска участниците да предлагат наемане на част от площите, обект на конкурса. Всеки от участниците е длъжен да предложи наемане на всички площи, обект на конкурса.

 1. Срок, за който площите се отдават под наем:

Срокът, за който площите се отдават под наем, е 3 (три) години, считано от датата на сключване на договор, по силата на който се предоставя ползването на наетата площ.

 1. Начална месечна наемна цена:

Началната месечна цена за наем на обекта на конкурса е 944.00 лева без вкл. ДДС, формирана въз основа на начална наемна месечна цена в размер на 110.00 лева без вкл. ДДС за 1 кв.м. площ (за разполагане на един бр. вендинг-автомат) в сградния фонд на МБАЛ „НКБ” ЕАД, гр. София, ул. „Коньовица”, № 65 и начална наемна месечна цена в размер на 87.00 лева без вкл. ДДС за 1 кв.м. площ (за разполагане на един бр. вендинг-автомат) в сградния фонд на МБАЛ „НКБ” ЕАД, гр. Банкя, ул. „Шейново”, № 6.

 1. Изисквания към участниците:

Участниците в конкурса задължително трябва да са регистрирани като търговци, да не са в ликвидация или в несъстояталност и да нямат парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган.

 1. Условия в съответствие с целите на конкурса:
  • Вендинг-автоматите, които участникът желае да инсталира и експлоатира върху наетите площи, следва:
   • да са нови (неупотребявани) и технически безопасни за експлоатация;
   • да са снабдени с монетник , който да връща ресто;
   • да са с обозначение за банкнотите и монетите, с които работят;
   • да са с обозначен телефон за връзка с представител на участника – наемател;
   • да са с вградено фискално устройство, което да отчита оборота от продажбите.
  • Вендинг-автоматите за кафе и топли напитки следва да бъдат от един модел и да предлагат минимум 18 (осемнадесет) вида напитки, от които минимум 4 (четири) вида кафе, включително нескафе, безкофеиново кафе, 2 (два) вида кафе на зърна, чай и др.
  • Вендинг-автоматите за безалкохолни напитки и пакетирани храни следва да бъдат от един модел и да предлагат комбинация от захарни и шоколадови изделия, кроасани, солени продукти, безалкохолни напитки и др.
  • Продуктите, предлагани от вендинг-автоматите, следва да отговарят на изискванията на Закона за храните.
  • Участникът – наемател следва да осигури непрестанен режим на работа на вендинг-автоматите, с изключение на технологичните спирания, необходими за обслужването и зареждането им.
  • При получаване на сигнал за повреда на вендинг-автомат, участникът – наемател следва да изпрати свой специалист, който да започне работа по отстраняване на повредата. Срокът за явяване на специалиста (времето за реакция при повреда) е съгласно офертата на участника-наемател, но не по-късно от 5 часа след получаване на сигнала.
 2. Методика за оценяване на офертите и класиране на участниците:

С оглед целите на конкурса офертите на участниците се класират въз основа на комплексна оценка на база следните показатели: месечна наемна цена – относителна тежест 80 и време за реакция при повреда на вендинг-автомат – относителна тежест 20 при прилагане на следната методика за оценяване:

 • Месечна наемна цена – оценката се изразява с число, представляващо съотношение между месечна наемна цена, предложена от участника, чието предложение се оценява, към предложената най-висока месечна наемна цена, умножено с тегловен коефициент 80;
 • Време за реакция при повреда на вендинг-автомат – оценката се изразява с число, представляващо съотношение между предложеното най-кратко време за реакция към времето за реакция, предложено от участника, чието предложение се оценява, умножено с тегловен коефициент

Крайната оценка на офертата на всеки един участник се получава чрез сборуване на оценките, получени от него по всеки един от горните показатели.

На база крайните оценки участниците се класират по низходящ ред, като на първо място се класира участникът с най-висока крайна оценка.

 1. Конкурсната документация се получава от деловодството на МБАЛ „НКБ” ЕАД в срок до 16:30 часа на 06.12.2021г.
 2. Оглед на площите, обект на конкурса, може да се прави всеки работен ден в срок до 06.12.2021г. включително от 15:00 до 16:30 часа, като потенциалните кандидати следва да заявят оглед пред инж. Ваня Туртанска, тел. 02 92 17 141 в срок до 12:00 часа на деня, в който желаят да извършат оглед.
 3. Желаещите да участват в конкурса подават своите предложения в деловодството на МБАЛ „НКБ” ЕАД в срок до 16:30 часа на 06.12.2021г.
 4. Участниците в конкурса задължително следва да приложат към предложението си следните документи:
  • Представяне на участника, изготвено по образец, представляващ част от конкурсната документация;
  • Оферта, изготвена по образец, представляващ част от конкурсната документация, окомплектована с оригинални или заверени от участника копия от удостоверения за техническите параметри, функционалността и произхода на вендинг-автоматите, издадени от производителя или вносителя на същите.
  • Заверени от участника копия от удостоверения от Търговския регистър към Агенция по вписванията относно актуално състояние по търговската регистрация на участника, в т.ч., че участникът не е в ликвидация, нито в несъстоятелност;
  • Заверени от участника копия от удостоверения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК, издадени от съответната териториална дирекция на НАП и от съответната Община, че дружеството няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;
  • Декларация за приемане условията на проекта на договор, изготвена по образец, представляващ част от конкурсната документация.
 5. Отварянето на предложенията на участниците ще се извърши на 07.12.2021г. от 11:00 часа в учебната зала на втория етаж в сградата на МБАЛ „НКБ” ЕАД – гр. София, ул. “Коньовица”, № 65.

УТВЪРЖДАВАМ приложената към настоящото решение конкурсна документация, която представлява неразделна част от решението.

ИЗП. ДИРЕКТОР НА МБАЛ „НКБ” ЕАД,

Р. ПЕТКОВ