Конкурси за академични длъжности – 2015

На тази страница ще намерите информация за конкурсите за академични длъжности през 2015 г.

 • Публична защита за присъждане на научна и образователна степен „доктор“ – 12.05.2015
 • Публична защита за присъждане на научна и образователна степен „доктор“ на 06.10.2015 – д-р Садарзанска-Терзиева
 • Доцент по кардиология – код 03.01.47 – 20.04.2015
 • Публична защита за присъждане на научна и образователна степен „доктор“ на 06.10.2015 – д-р Лисичков
 • Доцент по кардиология – 03.01.47 – 15.04.2015
 • Доцент по ангиология – код 03.01.48 – 15.06.2015
 • Публична защита за присъждане на научна и образователна степен „доктор” на д-р Камелия Захариева Генова – 30.06.2015 г.
 • Публична защита за присъждане на академична длъжност „професор“ на 10.11.2015 – Доц. д-р Любомир Хараланов Хараланов, д.м.
Публична защита за присъждане на научна и образователна степен доктор - 12.05.2015 -д-р Ивайло Кожухаров

МБАЛ Национална кардиологична болница ЕАД

Д-р Ивайло Благовест Кожухаров – началник отделение Кардиостимулация

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт

Професионално направление: 7.1. Медицина

Научна специалност:  Кардиология – код 03.01.47

Тема на дисертационния труд: „Кардиостимулация в детската възраст“

Научни ръководители:

 1. Проф. Д-р Владимир Пилософ д.м.н.
 2. Доц. Д-р Жоро Ничев д.м.н.

Научно жури:

Председател:

 1. Проф. Д-р Владимир Пилософ, д.м.н., МБАЛ „ НКБ“ ЕАД София

Членове:

 1. Доц. Д-р Жоро Ничев, д.м.н., МБАЛ „НКБ“ ЕАД София
 2. Доц. Д-р Васил Велчев, д.м. началник КК, УБ „Св. Ана“ София
 3. Доц. Д-р Атанас Пенев, д.м.н., началник КК УБ „Св. Марина“ Варна
 4. Доц. Д-р Йордан Узунангелов, д.м.н., н-к КО МБАЛ В. Търново

Резервни членове:

 1. Доц. Д-р Тошо Балабански, д.м.н., н-к отделение ЕФИ, МБАЛ „НКБ“
 2. Доц. Д-р Лъчезар Маринов, д.м., Детска клиника, УБ „Св. Марина“

Рецензенти:

 1. Доц. Д-р Васил Велчев, д.м., н-к КК, УБ „Св. Ана“ София
 2. Доц. Д-р Атанас Пенев, д.м.н., н-к КК, УБ „Св. Марина“ Варна

Дата на защита: 12.05.2015 г. 13:30 часа, Учебна зала на МБАЛ „НКБ“ София, етаж 2.

Документи:

documentsАвтореферат – Ивайло Кожухаров

documentsСтановище – проф. Пилософ

documentsСтановище – доц. Ничев

documentsСтановище – доц. Узунов

documentsРецензия – доц. Пенев

documentsРецензия – доц. Велчев

Публична защита за присъждане на научна и образователна степен доктор на 06.10.2015 - д-р Садарзанска-Терзиева

ОНС „Доктор”, МБАЛ – НКБ – ЕАД

Д-р Бехидже Садарзанска – Терзиева

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт

Професионално направление: 7.1 Медицина

Научна специалност: Неврология – код 03.01.19

Тема на дисертационния труд: “Комплексно проучване на клинични, електрофизиологични и имунологични маркери за прогноза на риска от конверсия на клинично изолиран синдром в мултиплена склероза”.

Научни ръководители:

 1. Проф. д-р Пламен Цветанов, д.м.н.
 2. Доц. д-р Любомир Хараланов, д.м.

Научно жури:

Председател:

 1. Доц. д-р Любомир Хараланов, д.м., Началник на Клиника по неврология при МБАЛ НКБ ЕАД
 2. проф. д-р Пламен Цветанов– външен член
 3. проф. д-р Стефка Янчева – външен член
 4. доц. д-р Красимир Генов – външен член
 5. доц. д-р Аделаида Русева – външен член
 6. доц. д-р Бойко Стаменов – външен член
 7. доц.д-рКоста Костов – външен член

Рецензенти:

 1. Проф. д-р Стефка Янчева
 2. Доц. д-р Красимир Генов

Дата на защита: 06.10.2015 г. , 14:00 часа, Учебната зала на МБАЛ НКБ ЕАД

Документи:

documentsАвтореферат – д-р Садарзанска-Терзиева

documentsРецензия – проф. Янчева

documentsРецензия – проф. Генов

documentsСтановище – проф. Георгиев

documentsСтановище – доц. Хараланов

documentsСтановище – доц. Русева

Доцент по кардиология – код 03.01.47 - 20.04.2015

АД „Доцент” – МБАЛ „НКБ” ЕАД

Обявено в ДВ бр. 96/21.11.2014 г.

Публикувано в сайта на 03.04.2015 г.

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт

Професионално направление: 7.1. Медицина

Научна специалност: Кардиология – код 03.01.47

Кандидати: Д-р Красимира Атанасова Христова

Първично звено: Отделение по неинвазивна диагностика МБАЛ „НКБ” ЕАД

Научно жури:

Председател:

 1. Проф. д-р Нина Гочева – МБАЛ „НКБ” ЕАД, София

Членове:

 1. Доц. д-р Борислав Георгиев – МБАЛ „НКБ” ЕАД, София
 2. Проф. д-р Марио Станкев – МБАЛ „НКБ” ЕАД, София
 3. Проф. д-р Федя Николов – МБАЛ „Св. Георги”, Пловдив
 4. Проф. д-р Теменуга Донова – УМБАЛ „Александровска”, София
 5. Доц. д-р Найденка Златарева – УМБАЛ „Царица Йоанна”, София
 6. Доц. д-р Пламен Гацов – УМБАЛ „Лозенец”, София

Резервни членове:

 1. Проф. д-р Цветана Кътова – МБАЛ „НКБ” ЕАД, София
 2. Доц. д-р Елена Кинова –У МБАЛ „Царица Йоанна”, София

Рецензенти:

 1. Доц. д-р Борислав Георгиев – избран единодушно
 2. Проф. Федя Николов – избран единодушно

Дата на конкурса: 20.04.2015 г. 13.30 ч., Клиника по кардиология, МБАЛ „НКБ” ЕАД, София

Документи:

documentsСписък резюмета

documentsРецензия – доц. Борислав Георгиев

documentsРецензия – проф. Федя Николов

documentsСтановище – проф. Нина Гочева

documentsСтановище – проф. Марио Станкев

documentsСтановище – доц. Теменуга Донова

documentsСтановище – доц. Найденка Златарева

documentsСтановище – доц. Пламен Гацов

Публична защита за присъждане на научна и образователна степен доктор на 06.10.2015 - д-р Лисичков

ОНС „Доктор”, МБАЛ – НКБ – ЕАД

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт

Професионално направление: 7.1 Медицина

Научна специалност: Неврология – код 03.01.19

Тема на дисертационния труд: „Клинико- електрофизиологично проучване на диагностичната стойност на промените в CNV и P 300 при Паркинсонова болест”.

Научни ръководители:

 1. Проф.д-р Пламен Цветанов, д.м.н.
 2. Доц. д-р Любомир Хараланов, д.м.

Научно жури:

Председател:

 1. Доц. д-р Любомир Хараланов, д.м., Началник на Клиника по неврология при МБАЛ – НКБ – ЕАД, София
 2. проф. д-р Пламен Цветанов– външен член
 3. доц. д-р Коста Костов – външен член
 4. доц. д-р Бойко Стаменов – външен член
 5. доц. д-р Пенчо Колев– външен член
 6. проф. д-р Стефка Янчева – външен член
 7. доц. д-р Красимир Генов – външен член

Рецензенти:

 1. Доц. д-р Коста Костов
 2. Доц. д-р Пенчо Колев

Дата на защита: 06.10.2015 г. , 15:00 часа, Учебната зала на МБАЛ – НКБ, ЕАД

Документи:

documentsАвтореферат – д-р Иван Лисичков

word-documentРецензия – доц. Колев

documentsРеценция – доц. Костов

word-documentСтановище – проф. Георгиев

documentsСтановище – доц. Хараланов

documentsСтановище – доц. Стаменов

Доцент по кардиология - 03.01.47 - 15.04.2015

Академична длъжност „Доцент“ – МБАЛ „НКБ” ЕАД

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт

Професионално направление: 7.1 Медицина

Научна специалност: Кардиология – код: 03.01.47

Кандидати: Д-р Яна Ивайлова Симова

Първично звено: Отделение по неинвазивна кардиология при МБАЛ „НКБ” ЕАД

Научно жури:

Председател:

 1. Проф. Цветана Кътова – Началник отделение по неинвазивна кардиология

Членове:

 1. Проф. Румяна Търновска – УМБАЛ „Александровска“, София
 2. Проф. Теменуга Донова – УМБАЛ „Александровска“, София
 3. Доц. Иван Груев – Национална многопрофилна транспортна болница, София
 4. Доц. Николай Рунев – УМБАЛ „Александровска“, София
 5. Доц. Анна Кънева – Ненчева – МБАЛ НКБ, София
 6. Доц. Тошо Балабански – МБАЛ НКБ, София

Резервни членове:

 1. Доц. Мария Токмакова – УМБАЛ „Св. Георги”, Пловдив
 2. Доц. Елисавета Георгиева – МБАЛ НКБ, София

Рецензенти:

 1. Проф. Румяна Търновска – избрана единодушно
 2. Доц. Иван Груев – избран единодушно

Дата на конкурса: 15.04.2015 г. 14.00 ч., учебните зали, МБАЛ НКБ, София

Документи:

documentsСписък резюмета

documentsРецензия – доц. Груев

documentsРеценция – проф. Търновска

documentsСтановище – доц. Балабански

documentsСтановище – доц. Кънева

documentsСтановище – доц. Рунев

documentsСтановище – проф. Донова

documentsСтановище – проф. Кътова

Доцент по ангиология – код 03.01.48 - 15.06.2015

АД „Доцент” – МБАЛ „НКБ” ЕАД

Обявено в ДВ бр. 18/10.03.2015 г.

Публикувано в сайта на 09.06.2015 г.

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт

Професионално направление: 7.1. Медицина

Научна специалност: Ангиология – код 03.01.48

Кандидати: Д-р Детелина Вълчкова Луканова

Първично звено: Клиника по съдова хирургия и ангиология МБАЛ „НКБ” ЕАД

Научно жури:

Председател:

 1. Проф. д-р Марио Станкев – МБАЛ „НКБ” ЕАД, София

Членове:

 1. Доц. д-р Елисавета Вълчева – МБАЛ „НКБ” ЕАД, София
 2. Проф. д-р Вера Бъчварова
 3. Проф. д-р Лъчезар Гроздински – Сити клиник, София
 4. Доц. д-р Веселин Петров – УМБАЛ „Св. Марина”, Варна
 5. Доц. д-р Милена Станева – Токуда болница, София
 6. Доц. д-р Андрея Андреев

Резервни членове:

 1. Доц. д-р Елина Трендафилова – МБАЛ „НКБ” ЕАД, София
 2. Доц. д-р Васил Червенков – Токуда болница, София

Рецензенти:

 1. Проф. д-р Лъчезар Гроздински – избран единодушно
 2. Доц. д-р Милена Станева – избран единодушно

Дата на конкурса:

15.06.2015 г. 14.00 ч., Клиника по съдова хирургия и ангиология, МБАЛ „НКБ” ЕАД, София

Документи:

documentsРезюмета на научните трудове

documentsРецензия – проф. Гроздински

documentsРецензия – доц. Станева

documentsСтановище – доц. Андреев

documentsСтановище – доц. Петров

documentsСтановище – доц. Вълчева

documentsСтановище – проф. Бъчварова

documentsСтановище – проф. Станкев

Публична защита за присъждане на научна и образователна степен доктор на д-р Камелия Захариева Генова – 30.06.2015 г.

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт

Професионално направление: 7.1. Медицина

Научна специалност:  Медицинска радиология и рентгенология – код 03.01.28

Тема на дисертационния труд: Оценка морфологията и функцията на дясно сърце с магнитнорезонансна томография при пациенти след радикална корекция на тетралогия на Фало и дяснокамерна аритмогенна кардиомиопатия.

Научен ръководител: Доц. д-р Елисавета Вълчева, д.м.

Научно жури:

Председател:

 1. Доц. д-р Елисавета Вълчева, д.м., началник отделение по образна диагностика в МБАЛ- НКБ ЕАД

Членове:

 1. Проф. д-р Милан Тотев, д.м., началник клиника по образна диагностика, УМБАЛСМ Пирогов, София
 2. Доц. д-р Борислав Георгиев, д.м., Клиника кардиология, МБАЛ- НКБ ЕАД, София
 3. Проф. д-р Васил Хаджидеков, д.м. Началник катедра по образна диагностика, УМБАЛ Александровска б-ца, София
 4. Доц. д-р Весела Стойнова, д.м., Началник отделение по образна диагностика, УСБАЛ Св. Екатерина, София

Резервни членове:

 1. Доц. д-р Анна Кънева,д.м., началник клиника по детски болести и детска кардиология, МБАЛ- НКБ ЕАД, София
 2. Проф. д-р Начко Тоцев,д.м., началник клиника по образна диагностика, УМБАЛ „д-р Г. Странски“, Плевен

Рецензенти:

 1. Проф. д-р Милан Тотев, д.м., началник клиника по образна диагностика, УМБАЛСМ Пирогов, София
 2. Доц. д-р Борислав Георгиев, д.м., Клиника кардиология, МБАЛ- НКБ ЕАД, София

Дата на защита: 30.06.2015 г. 13.30 часа, МБАЛ- НКБ ЕАД

Документи:

zipАвтореферат – д-р Камелия Генова

documentsРецензия – доц. Борислав Георгиев

documentsРецензия – проф. Тотев

documentsСтановище – доц. Вълчева

documentsСтановище – доц. Стойнова

documentsСтановище – проф. Хаджидеков

Публична защита за присъждане на академична длъжност професор на 10.11.2015 - Доц. д-р Любомир Хараланов Хараланов, д.м.

Процедури-професор по Неврология – код 03.01.19

Професор по Неврология – код 03.01.19

Обявено в ДВ бр. 42/09.06.2015 г.

АД „Професор” – МБАЛ-НКБ ЕАД

Област на висше образование: 7.Здравеопазване и спорт

Професионално направление: 7.1.Медицина

Научна специалност: Неврология – код 03.01.19

Кандидати: Доц. д-р Любомир Хараланов Хараланов, д.м.

Първично звено: Клиника по нервни болести  към МБАЛ  НКБ ЕАД

Научно жури:

Председател:

 1. Проф. д-р Иван Миланов – СБАЛНПЗ „ СВ. Наум”, външен член

Членове:

 1. Проф. д-р Димитър Чавдаров – Неврологичен център САЦЕР, външен член
 2. Проф. д-р Иван Петров – Медицински институт – МВР, външен член
 3. Проф. д- р Пенко Шотеков – МБАЛ „ Св. Ив. Рилски”, външен член
 4. Проф. д-р Марио Станкев – изпълнителен директор МБАЛ – НКБ, вътрешен член
 5. Проф. д-р Цветана Кътова – МБАЛ – НКБ, вътрешен член
 6. Проф. д-р Огнян Колев – СБАЛНПЗ „ Св. Наум”, външен член

Резервни членове:

 1. Доц. д-р Елина Трендафилова – МБАЛ – НКБ, вътрешен член
 2. Доц. д-р Коста Костов – Медицински институт – МВР, външен член

Рецензенти:

 1. Проф. д-р Иван Миланов – избран единодушно
 2. Проф. д-р Димитър Чавдаров – избран единодушно
 3. Проф. д-р Иван Петров – избран единодушно

Дата на конкурса: 10.11.2015 г. от 14:30 часа в учебна зала на НКБ

Документи:

documentsСписък научни трудове, Част 1 – доц. Хараланов

documentsСписък научни трудове, Част 2 – доц. Хараланов

documentsРецензия – проф. Петров

documentsРецензия – проф. Миланов

documentsРецензия – проф. Чавдаров

documentsСтановище – проф. Кътова

documentsСтановище – проф. Шотеков

documentsСтановище – проф. Станкев

documentsСтановище – проф. Колев