Конкурси за академични длъжности – 2016

На тази страница ще намерите информация за конкурсите за академични длъжности през 2016 г.

 • Доцент по медицинска радиология и рентгенология на 05.04.2016 с код 03.01.28
 • Публична защита за присъждане на научна и образователна степен „доктор“ на 18.01.2016
 • Доцент по Анестезиология и реаниматология на 28.10.2016 с код 03.01.38
Доцент по медицинска радиология и рентгенология на 05.04.2016 с код 03.01.28

АД „Доцент” – МБАЛ „НКБ” ЕАД

Обявено в ДВ бр. 94/04.12.2015 г.

(Публикувано в сайта на 04.12.2015)

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт

Професионално направление: 7.1. Медицина

Научна специалност: Медицинска радиология и рентгенология – код 03.01.28

Кандидати: д-р Камелия Захариева Генова

Първично звено: Отделение по образна диагностика

Научно жури:

Председател:

 1. Доц. д-р Елисавета Вълчева, д.м., лекар, образна диагностика, МБАЛ НКБ ЕАД, София

Членове:

 1. Проф. д-р Милан Тотев, д.м., началник, клиника по образна диагностика, УМБАЛСМ Пирогов, София
 2. Проф. д-р Васил Хаджидеков, д.м. ръководител, катедра по образна диагностика, МУ, София
 3. Проф. д-р Начко Тоцев, д.м., ръководител, катедра „Рентгенология и радиология“, МУ, Плевен и началник, клиника по образна диагностика, УМБАЛ „д-р Г. Странски“, Плевен
 4. Проф. Марио Станкев, д.м., Изпълнителен директор на МБАЛ НКБ ЕАД
 5. Доц. д-р Борислав Георгиев, д.м., началник, отделение по кардиология към Клиника кардиология, МБАЛ НКБ ЕАД
 6. Доц. д-р Детелина Луканова, д.м., лекар, ангиология в Ангиология към Клиника по съдова хирургия и ангиология, МБАЛ НКБ ЕАД

Резервни членове:

 1. Доц. д-р Весела Стойнова, д.м., началник отделение по образна диагностика, УСБАЛ Св. Екатерина, София
 2. Проф. д-р Любомир Хараланов, д.м., началник Клиника по Нервни болести, МБАЛ НКБ ЕАД

Рецензенти:

 1. Проф. д-р Милан Тотев, д.м., началник, клиника по образна диагностика, УМБАЛСМ Пирогов, София
 2. Доц. д-р Елисавета Вълчева, д.м., лекар, образна диагностика, МБАЛ НКБ ЕАД, София

Дата на конкурса: 05.04.2016 г. 13.30 часа, МБАЛ НКБ ЕАД

Документи:

documentsРезюмета на научните трудове – д-р Камелия Генова

documentsРецензия – доц. Вълчева

documentsРецензия – проф. Тотев

documentsСтановище – доц. Георгиев

documentsСтановище – доц. Луканова

documentsСтановище – проф. Хаджидеков

documentsСтановище – проф. Станкев

documentsСтановище – проф. Тоцев

Публична защита за присъждане на научна и образователна степен доктор на 18.01.2016

ОНС „Доктор”, МБАЛ НКБ ЕАД

Д-р Наделин Красимиров Николов

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт

Професионално направление: 7.1 Медицина

Научна специалност: Сърдечно-съдова хирургия – код 03.01.49

Тема на дисертационния труд: Възможности за намаляване на общия риск при хирургичното лечение на каротидни стенози

Научен ръководител: Проф. д-р Марио Станкев, дм

Научно жури:

Председател:

 1. Проф. д-р Марио Станкев, дм, съдов хирург, МБАЛ – НКБ ЕАД, София

Членове:

 1. Доц. д-р Андрея Андреев, дм, съдов хирург, МБАЛ „Свети Иван Рилски” Стара Загора
 2. Доц. д-р Детелина Луканова, дм, ангиолог, МБАЛ НКБ ЕАД, София
 3. Доц. д-р Росен Стойчев, дм, съдов хирург, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” София
 4. Доц. д-р Илия Лозев, дм, съдов хирург, Медицински институт на МВР София

Резервни членове:

 1. Доц. д-р Валентин Говедарски, дм, съдов хирург
 2. Доц. д-р Владимир Коларов, дм, кардиохирург

Рецензенти:

 1. Проф. д-р Марио Станкев, дм
 2. Доц. д-р Андрея Андреев, дм

Дата на защита: 18.01.2016 г. 14:00 часа, МБАЛ НКБ ЕАД

Документи:

documentsАвтореферат

documentsСтановище – доц. Лозев

documentsСтановище – доц. Стойчев

documentsСтановище – доц. Луканова

documentsРецензия – доц. Андреев

documentsРецензия – проф. Станкев

Доцент по Анестезиология и реаниматология на 28.10.2016 с код 03.01.38

АД „Доцент” – МБАЛ-НКБ ЕАД

Обявено в ДВ бр.85/28.10.2016 г.

Област на висше образование:  7. Здравеопазване и спорт

Професионално направление:  7.1. Медицина

Научна специалност:  Анестезиология и реаниматология – код 03.01.38

Кандидати: д-р Любомир Стефанов Бакаливанов

Първично звено: Отделение по сърдечно – съдова анестезиология и интензивно лечение към МБАЛ НКБ ЕАД

Научно жури:

Председател:

 1. Проф. Марио Станкев – МБАЛ, НКБ ЕАД

Членове:

2. Генерал – майор член – кореспондент проф. Николай Петров– Началник Катедра по Анестезиология и интензивно лечение, ВМА-София
3. Проф. Силви Георгиев – Началник Клиника по анестезиология и интензивно лечение при СБАЛАГ “Майчин дом“ ЕАД, ръководител Катедра по анестезиология и интензивно лечение МФ, МУ- София; Зам. декан на МФ, МУ – София;
4. Проф. Пламен Кенаров – Катедра по анестезиология и интензивно лечение, МФ, МУ София; Началник на Отделение за интензивно лечение и медицина на съня в УМБАЛ „Царица Йоана-ИСУЛ“ ЕАД, София;
5. Проф. Надежда Гаврилова – Началник Клиника по детска анестезиология и интензивно лечение УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ София;
6. Проф. Дора Танчева –Началник Отделение по анестезиология и интензивно лечение към Клиника по изгаряния и пластична хирургия УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ София;
7. Проф. Людмил Бояджиев – Началник Клиника по кардиохирургия, МБАЛ-НКБ ЕАД.

Резервни членове:

 1. Проф. Цветана Кътова – вътрешен член
 2. Проф. Златица Петрова – външен член

Рецензенти:

 1. Генерал – майор член – кореспондент проф. Николай Петров – избран единодушно
 2. Проф. Силви Георгиев – избран единодушно

Документи:

documentsРезюме на научните трудове

documentsРеценция от ген. майор чл.кор.проф. Н. Петров

documentsСтановище от проф. Дора Танчева

documentsСтановище от проф. Людмил Бояджиев

documentsСтановище от проф. Марио Станкев

documentsСтановище от проф. Надежда Гаврилова

documentsСтановище от проф. Пламен Кенаров

documentsРецензия от проф. Силви Георгиев