Конкурси за академични длъжности – 2012

На тази страница ще намерите информация за конкурсите за академични длъжности през 2012 г.

 • Публична защита за присъждане на научна и образователна степен „доктор“ – код 03.01.50
 • Доцент по Сърдечно-съдова хирургия – код 03.01.49
 • Доцент по кардиология – код 03.01.47
 • Професор по сърдечно-съдова хирургия – код: 03.01.49
 • Доцент по кардиология – код 03.01.47
 • Публична защита за присъждане на научна и образователна степен „доктор“
Публична защита за присъждане на научна и образователна степен доктор – код 03.01.50

Публична защита за присъждане на научна и образователна степен „доктор“ на Д-р Анна Тончева Дашева – Димитрова

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт

Професионално направление: 7.1. Медицина

Научна специалност: Педиатрия – код 03.01.50

Тема на дисертационния труд: Резултати от първична едноетапна хирургична корекция на деца с тетралогия на Фало

Научен ръководител: Проф. д-р Владимир Пилософ, дм

Научно жури:

Председател:
1. Проф. д-р Владимир Пилософ, дм, Изпълнителен директор на МБАЛ – НКБ – ЕАД

Членове:
2. Доц. д-р Маргарита Цонзарова, дм, началник клиника по Детски болести и детска кардиология, МБАЛ-НКБ, София
3. Проф. д-р Генчо Начев, дмн – Университетска болница „Св.Екатерина”, София
4. Проф. д-р Румяна Рахнева, дмн
5. Доц. д-р Лъчезар Маринов, дм, Болница „Св.Марина”, Детска клиника, Варна

Резервни членове:
1. Доц. д-р Александра Лачева, дм, Клиника по детски болести и детска кардиология, МБАЛ-НКБ,София
2. Проф. д-р Емилия Христова, дм

Рецензенти:
1. Проф. д-р Румяна Рахнева, дмн
2. Доц. д-р Маргарита Цонзарова , дм

Дата на защита:
16.10.2012 г. 13:30 часа, МБАЛ – НКБ ЕАД

Документи:

 • Д-р Анна Тончева Дашева – Димитрова
Доцент по Сърдечно-съдова хирургия – код 03.01.49

Обявено в ДВ бр.16, 24.02.2012 г. (Публикувано в сайта на 24.02.2012)

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт

Професионално направление: 7.1. Медицина

Научна специалност: Сърдечно-съдова хирургия – код 03.01.49

Кандидати: Д-р Жоро Петров Ничев

Първично звено: Отделение по електрокардиостимулация към КК МБАЛ „НКБ” ЕАД

Научно жури:

Председател:
1. Доц. Тошо Балабански д. м. – Началник отделение по електрофизиология към КК МБАЛ „НКБ” ЕАД

Членове:
2. Проф. Тодор Захариев д.м.н. – Началник клиника по съдова хирургия и ангиология –СБАЛССЗ „Св. Екатерина” ЕАД София
3. Проф. Васил Анастасов д.м.н. – Ръководител на катедра по сърдечно-съдов хирургия, УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД Пловдив
4. Доц. Марио Станкев – Началник клиника по съдова хирургия и ангиология – МБАЛ „НКБ” ЕАД
5. Проф. Цветана Кътова д.м.н. – Началник отделение по неинвазивна, функционална и образна диагностика – МБАЛ „НКБ” ЕАД
6. Доц. Георги Георгиев д.м. – Началник клиника по сърдечно-съдов хирургия УМБАЛ „Лозенец”
7. Проф. Нина Гочева д.м.н. – Началник клиника по кардиология МБАЛ „НКБ” ЕАД

Резервни членове:
1. Доц. Веселин Петров д.м. – . МБАЛ „НКБ” ЕАД
2. Доц. Кузман Гиров д.м. – ВВМИ

Рецензенти:
1. Доц. Георги Георгиев д.м. – избран единодушно
2. Проф. Нина Гочева д.м.н.- избрана единодушно

Дата на конкурса:
19.06.2012 г. 14.00 ч., учебна зала ет. 2, МБАЛ „НКБ” ЕАД, гр. София

Документи:

 • Д-р Жоро Петров Ничев, д.м.
Доцент по кардиология – код 03.01.47

АД „Доцент” – МБАЛ „НКБ” ЕАД

Обявено в ДВ бр. 56/24.07.2012 г. (Публикувано в сайта на 24.07.2012)

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт

Професионално направление: 7.1. Медицина

Научна специалност: Кардиология – код: 03.01.47

Кандидати: Д-р Борислав Георгиев Георгиев

Първично звено: Клиника по кардиология към МБАЛ „НКБ” ЕАД

Научно жури:

Председател:
1. Доц. Тошо Балабански – Началник отделени по електрофизиология

Членове:
2. Проф. Федя Николов – МБАЛ „Св. Георги”, Пловдив
3. Проф. Сабина Захариева – УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев”, София
4. Проф. Димитър Раев – МБАЛ „Св. Анна”, София
5. Доц. Мария Цекова – МУ, Плевен
6. Доц. Маргарита Цонзарова – МБАЛ НКБ, София
7. Доц. Чавдар Шалганов – МБАЛ НКБ, София

Резервни членове:
1. Проф. Николай Пенков – Варна
2. Доц. Елина Трендафилова – МБАЛ НКБ. София

Рецензенти:
1. Проф. Федя Николов – избран единодушно
2. Проф. Сабина Захариева – избрана единодушно

Дата на конкурса:
11.12.2012 г. 12.00 ч., Клиника по кардиология, МБАЛ НКБ, София

Документи:

 • Д-р Борислав Георгиев
Професор по сърдечно-съдова хирургия - код: 03.01.49

АД “Професор” МБАЛ „НКБ” – ЕАД

Обявено в ДВ бр.7 от 24.01.2012 г. (публикувано в сайта 24.01.2012)

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт

Професионално направление: 7.1. Медицина

Научна специалност: Сърдечно-съдова хирургия – код: 03.01.49

Кандидати: доц. д-р Марио Драганов Станкев, д.м.н.

Първично звено: Клиника по Съдова хирургия и Ангиология към МБАЛ „НКБ” ЕАД

Научно жури:

Председател:
1. Доц. Веселин Петров, Лекар в клиника по съдова хирургия и ангиология, МБАЛ „НКБ” ЕАД

Членове:
2. Проф. Генчо Начев, д.м.н., Изпълнителен директор СБАЛССЗ – „Света Екатерина” ЕАД;
3. Проф. Йовчо Топалов, д.м.н, Клиника по хирургия, МБАЛ, централна клинична база, София, МИ – МВР;
4. Проф. Тодор Захариев, д.м.н., Началник клиника по съдова хирургия и ангиология, СБАЛССЗ „Света Екатерина” ЕАД;
5. Проф. д-р Васил Анастасов, д.м. – Ръководител на Катедра сърдечно-съдова хирургия, УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД, Пловдив;
6. Доц. Драго Желев д.м.- Началник Клиника по съдова хирургия и ангиология, УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД, Пловдив;
7. Доц. Боян Баев, д.м.- Началник клиника по сърдечна хирургия, СБАЛССЗ – „Света Екатерина” ЕАД

Резервни членове:
1. Доц. Андрея Андреев (външен), д.м. – Завеждащ Клиника по съдова хирургия в болница „Свети Иван Рилски” – Стара Загора;
2. Доц. Елина Трендафилова (вътрешен), д.м. – Началник Клиника по интензивна терапия, КК, МБАЛ ‘НКБ’ – ЕАД

Рецензенти:
1. Проф. Генчо Начев д.м.н., Изпълнителен директор СБАЛССЗ – „Света Екатерина” ЕАД;
2. Проф. Васил Анастасов, д.м. – Ръководител на Катедра сърдечно-съдова хирургия, УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД, Пловдив;
3. Проф. Йовчо Топалов, д.м.н, Клиника по хирургия, МБАЛ, централна клинична база, София, МИ – МВР

Дата на конкурса:
19.06.2012 г. – 17.30 ч., учебна зала ет.2, МБАЛ „НКБ” ЕАД, гр. София

Документи:

  • Доц. д-р Марио Станкев
Доцент по кардиология – код 03.01.47

АД „Доцент” – МБАЛ „НКБ” ЕАДОбявено в ДВ бр. 56/24.07.2012 г. (Публикувано в сайта на 24.07.2012)

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт

Професионално направление: 7.1. Медицина

Научна специалност: Кардиология – код: 03.01.47

Кандидати: Д-р Добрин Йотков Василев

Първично звено: Клиника по кардиология към МБАЛ „НКБ” ЕАД

Научно жури:

Председател:
1. Доц. Елина Трендафилова –   Началник отделени по спешна кардиология

Членове:
2. Проф. Юлия Джоргова –   СБАЛССЗ „Св. Екатерина”, София
3. Доц. Божидар Финков – МБАЛ „Св. Анна”, София
4. Проф. Федя Николов – МБАЛ „Св. Георги”, Пловдив
5. Проф. Нина Гочева – МБАЛ НКБ, София
6. Доц. Тошо Балабански – МБАЛ НКБ, София
7. Доц. Чавдар Шалганов – МБАЛ НКБ, София

Резервни членове:
1. Доц. Диана Трендафилова – СБАЛССЗ „Св. Екатерина”, София
2. Доц. Маргарита Цонзарова – МБАЛ НКБ, София

Рецензенти:
1. Проф. Юлия Джоргова – избрана единодушно
2. Доц. Божидар Финков – избран единодушно

Дата на конкурса:
11.12.2012 г. 13.30 ч., Клиника по кардиология, МБАЛ НКБ, София

Документи:

 • Д-р Добрин Василев
Публична защита за присъждане на научна и образователна степен доктор – код 03.01.47

Публична защита за присъждане на научна и образователна степен „доктор“ на д-р Борислав Георгиев

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт

Професионално направление: 7.1. Медицина

Научна специалност: Кардиология – код 03.01.47

Тема на дисертационния труд: Познаване на конвенционалните рискови фактори за сърдечно-съдова болест и тяхното лечение и контрол в реалния живот според международните препоръки

Научен ръководител: Проф. д-р Нина Гочева, дм

Научно жури:Председател:
1. Проф. д-р Нина Гочева, дм  Началник на Клиника по кардиология, МБАЛ – НКБ – ЕАД

Членове:
2. чл. кор. проф. Мила Власковска,дмн, Катедра по фармакология, МФ,МУ – София
3. проф. д-р Николай Пенков-  дмн, Изпълнителен директор на СБАЛ по кардиология, БКИ, Варна
4. проф. д-р Федя Николов, дмн, Началник на клиника по кардиология, Медицински университет, Пловдив
5. доц. д-р Елина Трендафилова, дм – Началник Отделение по спешна кардиология,

Резервни членове:
1. проф. д-р Серафим Попниколов
2. доц. д-р Тошо Балабански, дм, Началник на Отделение по електрофизиология, Клиника по кардиология, МБАЛ-НКБ- София

Рецензенти:
1. чл. кор. проф. д-р Мила Власковска
2. проф. д-р Федя Николов

Дата на защита:
12.06.2012 г. 13:30 часа,  МБАЛ – НКБ ЕАД

Документи:

 • д-р Борислав Георгиев