Конкурси за академични длъжности – 2013

 На тази страница ще намерите информация за конкурсите за академични длъжности през 2013 г.

  • Публична защита за присъждане на научна и образователна степен „доктор“ – 31.01.2013
  • Доцент по сърдечно-съдова хирургия – код 03.01.49
  • Публична защита за присъждане на научна и образователна степен „доктор“ – 12.09.2013
Публична защита за присъждане на научна и образователна степен доктор - 31.01.2013

ОНС „Доктор”, МБАЛ НКБ ЕАД

Д-р Красимира Атанасова Христова

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт

Професионално направление: 7.1 Медицина

Научна специалност: Кардиология – код 03.01.47

Тема на дисертационния труд: Ехокардиографски критерии за оценка на жизненост на миокарда при пациенти след остър миокарден инфарктa

Научен ръководител: Проф. д-р Цветана Кътова, дмн

Научно жури:

Председател:
1. Проф. д-р Цветана Кътова, дмн, Завеждащ отделение по неинвазивна функционална и образна диагностика, МБАЛ НКБ ЕАД, София

Членове:
2. Доц. д-р Валентина Минчева, дм, Началник клиника по Кардиология, Национална многопрофилна транспортна болница „Цар Борис III“, София
3. Доц. д-р Елена Кинова, дм – Завеждащ Слединтензивно кардиологично отделение на Клиника по кардиология, УМБАЛ „Царица Йоанна ИСУЛ”, София
4. Доц. д-р Йото Йотов, дм, Катедра по Вътрешни болести, Медицински Университет „Проф.д-р П.Стоянов“- Варна
5. Доц. д-р Елина Трендафилова, дм, МБАЛ НКБ ЕАД, София

Резервни членове:
6. Проф. д-р Федя Николов, дмн, МБАЛ „Св. Георги“, Пловдив
7. Доц. д-р Чавдар Шалганов, дм, МБАЛ НКБ ЕАД, София

Рецензенти:
1. Доц. д-р Валентина Минчева, дм
2. Доц. д-р Елена Кинова, дм

Дата на защита:
31.01.2013 г. 13:30 часа, МБАЛ НКБ ЕАД

Документи:

  • Д-р Красимира Христова
Доцент по сърдечно-съдова хирургия - код 03.01.49

АД “Доцент” МБАЛ ”НКБ” ЕАД

Обявено в ДВ бр.85 от 06.11.2012 г. (публикувано в сайта 06.11.2012)

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт

Професионално направление: 7.1. Медицина

Научна специалност: Сърдечно-съдова хирургия – код: 03.01.49

Кандидати: д-р Владимир Панайотов Коларов, д.м.

Първично звено: Клиника по сърдечна хирургия към МБАЛ „НКБ” ЕАД

Научно жури:

Председател:
1. проф. д-р Генчо Начев, д.м.н., Изпълнителен директор, СБАЛССЗ „Света Екатерина” ЕАД

Членове:
2. доц. д-р Владимир Данов, д.м., Началник Клиника по кардиохирургия, УМБАЛ „Света Анна” – София АД;
3. доц. д-р Димитър Петков, д.м., Зам. Директор по лечебната дейност, СБАЛССЗ – „Света Екатерина” ЕАД;
4. доц. д-р Георги Георгиев, д.м., Началник Клиника по сърдечна хирургия, УБ „Лозенец”;
5. проф. д-р Людмил Бояджиев, д.м.н., Началник Клиника по сърдечна хирургия, МБАЛ „НКБ” ЕАД;
6. проф. д-р Цветана Кътова, Началник отделение по неинвазивна, функционална и образна диагностика”, МБАЛ НКБ ЕАД;
7. проф. д-р Марио Станкев, д.м., Началник Клиника по съдова хирургия и ангиология, МБАЛ НКБ ЕАД.

Резервни членове:
1. проф. д-р Здравко Лазаров(външен), доц. д-р Жоро Ничев (вътрешен).

Рецензенти:
1. проф. д-р Генчо Начев д.м.н., Изпълнителен директор СБАЛССЗ – „Света Екатерина” ЕАД;
2. проф. д-р Людмил Бояджиев, д.м.н., Началник Клиника по сърдечна хирургия, МБАЛ „НКБ” ЕАД.

Дата на конкурса:
26.04.2013 г. – 14.00 ч., кабинета на проф. д-р Генчо Начев, д.м.н., СБАЛССЗ „Света Екатерина” ЕАД, гр. София.

Кандидати:
Д-р Владимир Коларов, д.м.

Документи:

  • Д-р Владимир Коларов
Публична защита за присъждане на научна и образователна степен доктор - 12.09.2013

ОНС „Доктор”, МБАЛ НКБ ЕАД
Д-р Добринка Динева Савова

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт

Професионално направление: 7.1 Медицина

Научна специалност: Клинична лаборатория – код 03.01.12

Тема на дисертационния труд: Мониториране на тромбоцитната активност чрез импедансна агрегометрия при лечение с клопидогрел и/или аспирин при високо рискови пациенти с коронарна артериална болест

Научни ръководители: Проф. д-р Ива Паскалева, дм; Проф. д-р Нина Гочева, дм

Научно жури:

Председател:

1. Проф. д-р Нина Гочева, дм, Началник Клиника по кардиология на МБАЛ „НКБ” ЕАД

Членове:

1. Проф. д-р Добрин Свинаров, дмн, Катедра по клинична лаботатория и клинична имунология, Медицински факултет, МУ София
2. Проф. д-р Камен Цачев, дмн – Ръководител на Катедра по клинична лаботатория и клинична имунология, Медицински факултет, МУ София
3. Проф. д-р Тодорка Цветкова, дмн, МУ Пловдив
4. Доц. д-р Лиляна Ламбрева, дм, Катедра по клинична лаботатория и клинична имунология, Медицински факултет, МУ София

Резервни членове:
1. Доц. Д-р Маргарита Велизарова, дм
2. Доц. Д-р Борислав Георгиев, дм

Рецензенти:

1. Проф. д-р Добрин Свинаров, дмн
2. Проф. д-р Тодорка Цветкова, дмн

Дата на защита:
12.09.2013 г. 14:00 часа, МБАЛ НКБ ЕАД

Документи:

  • Добринка Динева Савова