Конкурс по документи и изпит по специалността, за академична длъжност „асистент” по специалност „образна диагностика” (30196)

На основание чл.46 ал. 1, т. 2 от Правилника за условията и реда за придобиване на научните степени и заемане на академичните длъжности в МБАЛ „НКБ” ЕАД и във връзка с решение на НС към болницата с протокол № 10 от 09.01.2017 г., МБАЛ ”Национална кардиологична болница” обявява конкурс с изпит за академична длъжност „асистент” по специалност „образна диагностика” (30196) – един за нуждите на Отделение по образна диагностика.

В срок от два месеца след обявлението на интернет страницата на НКБ, кандидатите подават заявление за допускане и прилагат следните документи:
1. автобиография;
2. копие на диплома (с приложенията) за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър”;
3. копие на документ за придобита специалност в областта, в която работи (ако има такъв).
4. копия на заповед за зачисляване на докторанта или за отчисляване с право на защита (ако има такива);
5. медицинско свидетелство;
6. свидетелство за съдимост;
7. удостоверение за трудов стаж по специалността, ако има такъв (копие на трудова книжка);
8. списък на публикации, изобретения и други научно-приложими разработки (ако има такива).
9. други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област.

Документи се приемат в отдел “Човешки ресурси” на НКБ, ул. Коньовица 65, 1309 София, тел. 02/9211 234.

Академични длъжности: „асистент” по специалност „образна диагностика” (30196)

Срок: 16.01.2017 – 16.03.2017