Конкурс за академична длъжност „асистент“ по специалност „Педиатрия“

На основание чл.46 ал. 1, т. 2 от Правилника за условията и реда за придобиване на научните степени и заемане на академичните длъжности в МБАЛ „НКБ” ЕАД и във връзка с решение на НС към болницата с протокол № 31 от 03.02.2015 г., МБАЛ ”Национална кардиологична болница” обявява конкурс за академична длъжност „асистент” по специалност „педиатрия” (03.01.50) – един за нуждите на отделение за интензивно лечение на деца/следоперативно интензивно лечение и реанимация/ към Клиника по педиатрия /КДБДК/.

В срок не по-дълъг от два месеца след обявлението на интернет страницата на НКБ кандидатите подават заявление за допускане и прилагат следните документи:

  1. Автобиография;
  2. Копие на диплома (с приложенията) за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър”;
  3. Копие на документ за придобита специалност в областта, в която работи (ако има такъв).
  4. Копия на заповед за зачисляване на докторанта или за отчисляване с право на защита (ако има такива);
  5. Медицинско свидетелство;
  6. Свидетелство за съдимост;
  7. Удостоверение за трудов стаж по специалността, ако има такъв (копие на трудова книжка);
  8. Списък на публикации, изобретения и други научно-приложими разработки (ако има такива).
  9. Други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област.

Документи се приемат в отдел “Човешки ресурси” на НКБ, ул. Коньовица 65, 1309 София, тел. 02/ 9211-234.

Академични длъжности: Академична длъжност „асистент” по специалност „педиатрия” (03.01.50)

Срок: 11.02.2015 – 11.04.2015