Конкурс за академична длъжност „асистент” по специалност „сърдечно–съдова хирургия” (03.01.49)

На основание чл.46 ал. 1, т. 1 от Правилника за условията и реда за придобиване на научните степени и заемане на академичните длъжности в МБАЛ „НКБ” ЕАД и във връзка с решение на НС към болницата с протокол № 31 от 03.02.2015 г., МБАЛ ”Национална кардиологична болница” обявява конкурс за академична длъжност „асистент” по специалност „сърдечно – съдова хирургия” (03.01.49) – един за нуждите на Клиника по сърдечна хирургия.

В срок не по-дълъг от два месеца след обявлението на интернет страницата на НКБ кандидатите подават заявление за допускане и прилагат следните документи:

  1. автобиография;
  2. копие на диплома (с приложенията) за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър”;
  3. копие на документ за придобита специалност в областта, в която работи (ако има такъв).
  4. копия на заповед за зачисляване на докторанта или за отчисляване с право на защита (ако има такива);
  5. медицинско свидетелство;
  6. свидетелство за съдимост;
  7. удостоверение за трудов стаж по специалността, ако има такъв (копие на трудова книжка);
  8. списък на публикации, изобретения и други научно-приложими разработки (ако има такива).
  9. други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област.

Документи се приемат в отдел “Човешки ресурси” на НКБ, ул. Коньовица 65, 1309 София, тел. 02/9211-234.

Академични длъжности: Академична длъжност „асистент” по специалност „сърдечно-съдова хирургия” (03.01.49)

Срок: 27.03.2015 – 27.05.2015