Конкурс за академична длъжност „доцент“ по специалност „анестезиология и реаниматология” (03.01.38)

МБАЛ ”Национална кардиологична болница” ЕАД , София на основание чл. 47, ал. 1 и чл. 56 от ППЗРАСРБ обявява конкурс за доцент”

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт

Професионално направление: 7.1. Медицина

Научна специалност: Анестезиология и реаниматология – код 03.01.38

Един, за нуждите на Отделение по сърдечно-съдова анестезия и интензивно лечение, със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

Справки и документи: в отдел “Човешки ресурси”на НКБ, ул. Коньовица № 65, 1309 София, тел. 02/ 9211 244, 9211 234.