Конкурс за академична длъжност „професор“ по Неврология (03.01.19)

МБАЛ ”Национална кардиологична болница” ЕАД , София обявява конкурс за академична длъжност „професор” в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Неврология” (03.01.19) – един, за нуждите на Клиника по Нервни болести, със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

Справки и документи: в отдел “Човешки ресурси” на НКБ, ул. Коньовица № 65, тел. 02/ 9211-244, 02/ 9211-234.

Академични длъжности: Академична длъжност професор по Неврология (03.01.19)
Срок: 09.06.2015 – 09.08.2015