Конкурс за академична длъжност „професор“ по специалност „кардиология” (30147)

МБАЛ „Национална кардиологична болница“ – ЕАД, София, обявява конкурс за професор

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт

Професионално направление: 7.1. Медицина

Научна специалност: (код 30147) „Кардиология“ – един за нуждите на Отделението по електрофизиология към Клиниката по кардиология със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Справки и документи: в отдел “Човешки ресурси”на НКБ, ул. Коньовица № 65, 1309 София, тел. 02/ 9211 244, 9211 234.