Конкурс за академична длъжност „професор“ по специалност „детска кардиология” (30183)

МБАЛ „Национална кардиологична болница“ – ЕАД, София, обявява конкурс за професор

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт

Професионално направление: 7.1. Медицина

Научна специалност: (код 30183) „Детска кардиология“ – един за нуждите на Клиниката по детска кардиология със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Справки и документи: в отдел “Човешки ресурси”на НКБ, ул. Коньовица № 65, 1309 София, тел. 02/ 9211 244, 9211 234.