Публична защита за присъждане на ОНС „доктор” на д-р Явор Валянов

Публична защита за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по научна специалност Сърдечносъдова хирургия на д-р Явор Валянов

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт

Професионално направление: 7.1 Медицина

Научна специалност: Сърдечносъдова хирургия – код 03.01.49

Тема на дисертационен труд: Ендоскопски метод за вземане на венозен графт, при пациенти подлежащи на аорто-коронарен байпас

Научен ръководител: проф. д-р Л. Бояджиев

Научно жури:

 1. проф. д-р Марио Станкев – МБАЛ НКБ София
 2. доц. д-р Детелина Луканова – МБАЛ НКБ София
 3. проф. д-р Илия Лозев – МИ МВР
 4. проф. д-р Васил Червенков – МБАЛ Токуда ЕАД София
 5. доц. д-р Димитър Буланов – МУ София

Председател: проф. д-р Марио Станкев

Членове:

 1. проф. д-р Марио Станкев – МБАЛ НКБ София
 2. доц. д-р Детелина Луканова – МБАЛ НКБ София
 3. проф. д-р Илия Лозев – МИ МВР
 4. проф. д-р Васил Червенков – МБАЛ Токуда ЕАД София
 5. доц. д-р Димитър Буланов – МУ София

Резервни членове:

 1. проф. д-р Елина Трендафилова – МБАЛ НКБ ЕАД
 2. проф. д-р Кирил Драганов – Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда ЕАД

Рецензенти:

 1. проф. д-р Марио Станкев – МБАЛ НКБ, София
 2. проф. д-р Илия Лозев – МИ МВР

Дата на защита: 22.10.2019 г. от 13:00 ч. в голямата залата на МБАЛ НКБ ЕАД

Документи, които трябва да се изготвят:

 • Становище на доц. д-р Детелина Луканова, МБАЛ НКБ ЕАД
 • Становище на проф. д-р Васил Червенков, МБАЛ Токуда Болница София
 • Становище на доц. д-р Димитър Буланов, МУ София

Документи:

documents Заповед за отчисляване

documents Протокол за допустимост

documents Протокол – научно жури

documents Заповед за защита

documents Автореферат на д-р Я. Валянов

documents Становище на проф. Луканова

documents Становище на доц. Буланов

documents Рецензия на проф. Станкев

documents Рецензия на проф. Лозев

documents Становище на проф. Червенков