Защита на дисертационен труд на д-р Ивайло Благовест Кожухаров

Уважаеми колеги,

Защита на дисертационния труд на д-р Ивайло Благовест Кожухаров на тема „Кардиостимилация в детска възраст” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” ще се проведе на 12.05.2015 г. в МБАЛ НКБ