МБАЛ „Национална кардиологична болница“ ЕАД обявява конкурс за академична длъжност АСИСТЕНТ в област Медицина, научна специалност кардиология

МБАЛ „Национална кардиологична болница“ ЕАД, на основание чл.56 и чл.47, ал.1 от ППЗРАСРБ обявява конкурс за академична длъжност АСИСТЕНТ в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1 Медицина, научна специалност кардиология, за нуждите на „Клиника по кардиология“, със срок за подаване на документи-2 месеца от публикуването в сайта на НКБ. Документи се приемат в секретариата на НКБ, ул. Коньовица №65, София 1309, тел: +35929211410

Към заявлението за допускане се изискват и следните документи:

1. автобиография европейски формат;

2. копие на диплома (с приложенията) за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър”;

3. копие на документ за придобита специалност в областта, в която работи (ако има такъв).

4. копия на заповед за зачисляване на докторанта или за отчисляване с право на защита (ако има такива);

5. медицинско свидетелство;

6. свидетелство за съдимост;

7. удостоверение за трудов стаж по специалността, ако има такъв (копие на трудова книжка);

8. списък на публикации, изобретения и други научно-приложими разработки (ако има такива).

9. други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област.