Специфики на анестезиологичната дейност при деца с всм, подлежащи на общохирургично лечение

Програма на курсовете за следдипломно обучение и индивидуална специализация на Отделение по сърдечно-съдова анестезия и интензивно лечение /ОССАИЛ/ за 2016 г.

 • цена: 60 лв. на ден
 • За записване : тел. 02/ 92 17 122 – Кристина Станчева

Ръководител на курса: д-р Беров, д-р Любомир Бакаливанов д.м.

Технически отговорник: д-р Благомир Здравков

Начало на курса: целогодишно при достатъчен брой курсисти

Продължителност: 5 дни

Брой на курсистите: 4

За информация: тел: 02/ 92 11 575; 02/ 92 11 560

ПРОГРАМА

 1. ДЕН: Класификация на ВСМ. Специфики на преданестезиологичната консултация и подготовката за анестезия и операция.
  Хемодинамични профили при различните ВСМ, преди и след оперативна корекция. Изисквания към мониторинга и техническото обезпечаване.
  Практически занятия в опеирационна зала.
 1. ДЕН: Въздействие на основните анестетични средства върху хемодинамиката и коронарната циркулация.
  Периоперативна кардио-инотропна поддръжка – индикации, средства.
  Практически занятия в операционна зала.
 1. ДЕН: Специфики във воденето на анестезия за общохирургично лечение, според вида на ВСМ:
  – Въвеждане в анестезия;
  – Поддържане в анестезия;
  – Извеждане от анестезия;
  – Екстубация – оптимално поведение;
  – Следоперативно обезболяване.
 1. ДЕН: Анестезия при сърдечна тампонада и констриктивен перикардит.
  Анестезия при диагностични процедури на деца с ВСМ.
  Практически занятия в ОИД.
 1. ДЕН: Антикоагулантна и антиагрегантна терапия – цели и контрол.
  Диференциално-диагностично уточняване на ВСМ при недиагностицирани до момента деца в условия на спешност.
  Диференциално-диагностични аспекти на детската аортна патология в условия на спешност.
  Поведение при асоциирани спешни състояния при деца с ВСМ.

Документи за записване

 • Заявка по образец – ОБРАЗЕЦ-4  – попълва се от лекари, които искат да участват в курс за следдипломна квалификация;
 • Фактура за платен курс