ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И ПРОВЕРКА НА ЖАЛБИ И СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ И НЕРЕДНОСТИ В ДЕЙНОСТТА НА МБАЛ“НКБ“ ЕАД

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тези вътрешни правила за проверка на жалби и сигнали за корупция, измами и нередности се определят условията и редът за:

/1/ Приемане, регистриране и отчитане на жалби и сигнали за корупция, подадени от граждани и юридически лица.

/2/ Процедурата за разглеждане на сигналите за корупция.

/3/ Водене на регистъра за постъпили сигнали за корупция.

/4/ Защита на лицата, подали сигнал за корупция.

Чл. 2. Описаните в тези вътрешни правила процедури се извършват при спазване на принципите, установени в Административно- процесуалния кодекс и всички вътрешни правила в МБАЛ „НКБ” ЕАД.

Чл. 3. Сигналите за корупция в МБАЛ „НКБ” ЕАД могат да бъдат подавани по следните начини:

а/ по пощата: на адрес гр. София, ул. „Коньовица” № 65;

б/ на електронната поща на болницата: nkb@hearthospital.bg

Чл. 4. Всеки гражданин, организация и служител могат да подават сигнал за констатирани действия или бездействия и никой не може да бъде преследван само заради подаването на сигнала си.

Чл. 5. МБАЛ „НКБ” ЕАД има право да не дава отговор на сигнали, които съдържат нецензурни изрази, обидни квалификации и изказвания, уронващи престижа на болницата.

II. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ

Чл. 6. Основните цели, които се поставят с вътрешните правила са:

 1. повишаване на общественото доверие и засилване на гражданския контрол;
 2. повишаване на ефективността по предотвратяване на корупционните практики и ограничаване на корупционния риск.
 3. създаване на гаранции за прозрачност и отчетност в дейността и вземането на управленски решения;

Чл. 7. При изпълнение на вътрешните правила следва се спазват следните принципи:

 1. върховенството на закона за гарантиране ефективната защита на правата на човека и равенството на всички граждани пред закона;
 2. добро управление и задължение на ръководството на МБАЛ „НКБ” ЕАД да предприема ясни и ефективни действия, които да удовлетворяват нуждите на гражданит

III. РЕГИСТРАЦИЯ НА СИГНАЛИТЕ ЗА КОРУПЦИЯ, ИЗМАМИ И НЕРЕДНОСТИ

Чл. 8. Всички жалби и сигнали, постъпили по различни начини се регистрират в деловодната система на МБАЛ „НКБ” ЕАД.

Чл. 9. Разглеждането и решаването на сигналите се осъществява в установените срокове, като се спазват принципите на обективност и законосъобразност.

Чл. 10. Жалба или сигнал, във връзка с корупция или конфликт на интереси от служители на МБАЛ „НКБ” ЕАД, се подават писмено до изпълнителния директор на МБАЛ „НКБ” ЕАД. Разглеждането им се осъществява по реда на раздел V. от настоящите вътрешни правила.

IV. ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРЕГЛЕД НА ПОСТЪПИЛИТЕ ДОКУМЕНТИ И ПРОЦЕДУРА ПО ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ПОДЛЕЖАЩИТЕ НА РАЗГЛЕЖДАНЕ СИГНАЛИ

Чл. 11. Постъпилите и регистрирани в деловодната система на МБАЛ „НКБ” ЕАД документи – писма, сигнали, жалби се предават от определеното за деловодител лице на изпълнителния директор на МБАЛ „НКБ” ЕАД.

Чл. 12. /1/ Изпълнителният директор на МБАЛ „НКБ” ЕАД прави предварителен преглед на документите и в зависимост от предмета на документа го резюлира към служител на болницата.

/2/ Ако бъде констатирано, че не е в правомощията на болницата, документът се препраща по компетентност на съответното ведомство и подателят на сигнала се уведомява писмено за предприетите действия.

/3/ Ако бъде констатирано, че предметът на документа е в компетентността на болницата, изпълнителният директор със заповед възлага извършване на проверка.

/4/Ако бъде констатирано, че документът съдържащ сигнал за корупция е анонимен, той се оставя без движение, освен в случаите, когато е налице достатъчно основание и съдържанието на сигнала е доказателствен материал.

V. ПРОЦЕДУРИ ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ

Чл. 13. Процедурата за разглеждане на сигнал за корупция започва със заповед на изпълнителния директор на МБАЛ „НКБ” ЕАД за извършване на проверка.

Чл. 14. За всеки конкретен случай и в зависимост от естеството на сигнала за корупция, по преценка на изпълнителния директор, се определят служители на болницата, които да участват в комисия за разглеждане на сигнала за корупция.

Чл. 15. При разглеждане на сигналите се събират, обобщават и анализират всички необходими доказателства за изясняване на обстоятелствата и се съставя протокол.

Чл. 16. За резултатите от проверката се изготвя доклад и заедно с протоколите и събраните доказателства се представят на изпълнителния директор на МБАЛ „НКБ” ЕАД.

Чл. 17. Изпълнителният директор се произнася по доклада в 7-дневен срок от предаването му.

Чл. 18. Когато няма събрани достатьчно данни за извършени корупционни действия, преписката се прекратява, с резолюция на изпълнителния директор на МБАЛ „НКБ” ЕАД.

Чл. 19.  Когато има събрани достатьчно данни за извършени корупционни действия, изпълнителният директор на МБАЛ „НКБ” ЕАД сезира компетентните за разкриване на корупция органи: МВР и Районна прокуратура, като им изпраща цялата преписка по случая.

Чл. 20.  На базата на становището, дадено от изпълнителния директор, председателят на комисията, разгледала сигнала за корупция, изготвя уведомително писмо, което се изпраща с обратна разписка до подателя на сигнала.

Чл. 21. Документите по преписките, протоколите и докладите за разглеждане на сигналите за корупция се съхраняват в деловодството на МБАЛ „НКБ” ЕАД.

VI. РЕГИСТЪР И ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 22. Всички постъпили сигнали и жалби за корупция, измами и нередности се завеждат в деловодната система на НКБ в отделен регистър.

VIL ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ ЖАЛБИ И СИГНАЛИ

Чл. 23. Членовете на комисиите, на които съгласно заповед на изпълнителния директор е възложено участие в разглеждането на сигнал за корупция/жалба по реда на раздел V, са длъжни:

/1/ да не разкриват самоличността на лицето, подало сигнала;

/2/ да не разгласяват фактите и данните, които са им станали известни във връзка с разглеждането на сигнала;

/3/ да опазват поверените им писмени документи от неразрешен достъп на трети лица.

Чл. 24. Лицата по чл. 23 подписват декларация за конфиденциалност /Приложение № 1/.

Чл. 25. Служител на МБАЛ „НКБ” ЕАД не може да бъде санкциониран по какъвто и да е начин, както и не може да бъдат предприемани действия за дисциплинарно наказване на служител, само заради подаден от него сигнал за корупция.

VIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • . 1. Съгласно определението, съдържащо се в Гражданската конвенция за корупцията, ратифицирана със закон, приет от 38 Народно събрание на 10.05.2000 г., в сила от 01.11.2003 г., част от действащото българското законодателство, корупция е „искането, предлагането, даването или приемането, пряко или косвено, на подкуп или всяка друга неследваща се облага или обещаването на такава, което засяга надлежното изпълнение на някое задължение или поведението, което се изисква от приемащия подкупа, неполагащата се облага или обещаването на такава.”
 • . 2. Под „нередност“ се разбира всяко нарушение като резултат от действие или пропуск на служител на болницата, което е довело или би могло да доведе до ощетяване на бюджета на МБАЛ „НКБ” ЕАД чрез извършване на неоправдан разход.
 • . 3. „Измама“ е преднамерено действие на едно или повече лица от ръководството, лица, които са натоварени с общо управление, служители или трети лица, включващо използването на заблуда за придобиването на материални облаги, причиняване на имуществена вреда или придобиване на несправедливо или незаконно предимство.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 1. Тези вътрешните правила са приети с протоколно решение на Съвета на директорите на МБАЛ „НКБ” ЕАД (т. 6 от Протокол № 64 от 12.11.2015г.).
 • 2. Настоящите вътрешни правила следва да се доведат до знанието на всички служители и ръководители в МБАЛ „НКБ” ЕАД за сведение и изпълнение, като запознаването с неговото съдържание се удостоверява лично от служителя чрез подпис.
 • 3. При първоначално встъпване в длъжност, служителя следва да се запознае с настоящите вътрешни правила от служител в Отдел „Човешки ресурси и ТРЗ” срещу подпис.

Заповед за приемане на Вътрешни правила за приемане, обработване и проверка на жалби и сигнали за корупция и нередности в дейността на МБАЛ „НКБ” ЕАД и утвърден правилник 20181025112447