Научна дейност

Научно-изследователската работа в НКБ е продължение на 50 годишна традиция, създала школа за развитие и обучение на студенти и специалисти в областта на сърдечно-съдовите заболявания и сърдечно-съдовата хирургия. Националната кардиологична болница е правоприемник на базираните през 1962 г. катедри по сърдечно-съдова хирургия, ревмокардиология и детска кардиология към ИСУЛ и на Научния институт /център по сърдечно-съдови заболявания (1972-2000 г.).

Образователната политика е залегнала в мисията на МБАЛ-НКБ за подготовка на високо квалифицирани кадри, в съответствие с изискванията за образователно-научни и образователно-квалификационни степени.

Високо квалифицираният академичен състав (7 професора, 12 доцента, 8 главне асистента, 38 асистента и присъдените научни степени: “доктор” – 26, “доктор на мед. науки – 2) и уникалните лаборатории, правят НКБ водеща в обучението и научно-изследователската работа по кардиология, детска кардиология, сърдечно-съдова хирургия, образна диагностика, лабораторна диагностика.

НКБ осъществява значителна научно-приложна дейност, която е във връзка с прилаганите съвременни методи за диагностика и лечение. През изминалата година са представени над 250 научни съобщения на световни, европейски, национални и регионални научни прояви (70 публикации в пълен текст, 150 доклади и постери на научни конференции, 170 лекции на симпозиуми и работни срещи).

 

ПРОГРАМА ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ, ТЕМАТИЧНИ КУРСОВЕ И ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ 2019 г.