ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ЗА КОМПЛЕКСНО МЕДИЦИНСКО НАБЛЮДЕНИЕ НА ДЕЦА С ВСМ

СЪС ЗАПОВЕД № 36/26.01.2018 г. НА ДИРЕКТОРА НА МБАЛ „НКБ” ЕАД Е ПРОДЪЛЖЕНА ДЕЙНОСТТА НА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ЗА КОМПЛЕКСНО МЕДИЦИНСКО НАБЛЮДЕНИЕ НА ДЕЦА С ВРОДЕНИ СЪРДЕЧНИ МАЛФОРМАЦИИ

І. Членове на комисията

Председател – Проф. Маргарита Радкова Цонзарова

Секретар-координатор – м.с. Сашка Велинова Петрова

Членове

  1. проф. Анна Иванова Кънева-Ненчева, н-к клиника по педиатрия
  2. д-р Христинка Василева Нацкова –Маринова, ОДК
  3. Мила Илиева Маркова – Психолог, ОДК

Резервни членове

  1. д-р Любомир Георгиев Димитров, н-к ОДК
  2. д-р Елисавета Димитрова Левунлиева, ОДК
  3. д-р Кипарися Ненова, ОДК

ІІ. Задачи на комисията – да осигури комплексни медицински грижи и наблюдение на деца с ВСМ чрез създаване на индивидуални медико-социлни планове на групи деца с хемодинамично значими сърдечни заболявания; оценка на качеството на живот по обективни и субективни критерии.

ІII. Комисията ще провежда своите заседания в кабинет №3 (амб.корпус) съобразно изработения план-график.

ЗА КОНТАКТ: tzonzarova @ hearthospital.bg и тел. 02 9211 341