ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ЗА КОМПЛЕКСНО МЕДИЦИНСКО НАБЛЮДЕНИЕ НА ДЕЦА С ВСМ

СЪС ЗАПОВЕД № 506/10.12.2021 г. НА ДИРЕКТОРА НА МБАЛ „НКБ” ЕАД Е ПРОДЪЛЖЕНА ДЕЙНОСТТА НА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ЗА КОМПЛЕКСНО МЕДИЦИНСКО НАБЛЮДЕНИЕ НА ДЕЦА С ВРОДЕНИ СЪРДЕЧНИ МАЛФОРМАЦИИ

І. Членове на комисията

Председател – Проф. Маргарита Радкова Цонзарова

Секретар-координатор – м.с. Сашка Велинова Петрова

Членове

  1. проф. Анна Иванова Кънева-Ненчева, н-к клиника по педиатрия
  2. д-р Кипарисия Заркова Ненова –Каракашева , ОДК
  3. Мила Илиева Маркова – Психолог, ОДК

Резервни членове

  1. д-р Любомир Георгиев Димитров, н-к ОДК
  2. д-р Елисавета Димитрова Левунлиева, ОДК

ІІ. Задачи на комисията – да осигури комплексни медицински грижи и наблюдение на деца с ВСМ чрез създаване на индивидуални медико-социлни планове на групи деца с хемодинамично значими сърдечни заболявания; оценка на качеството на живот по  обективни и субективни критерии.

ІІІ.Целевата група са деца със сложни, комлексни  вродени сърдечни малформации, които изискват близко проследяване / 1-6 м./ с оглед етапна оценка на състоянието им, както и определяне на терапевтичната стратегия.

ІV. Комисията  провежда своите заседания в кабинет №3 (амб.корпус) съобразно изработения план-график.

  1. Консултации с членовете на комисията  всяка сряда от 14-15 ч. ;  с психолог  15-16 ч. след предвавитело записване на следните телефони:

Сашка Петрова, координатор 0898900498;

Мила Маркова , психолог 0898652598

Проф.Кънева 02 921111;02 9201471

Д-р Ненова 02 9211 113

Проф.Цонзарова – 0889 223 412