АДМИНИСТРАЦИЯ

Административно-стопански блок

Административен отдел

 • Администриране на информационните структури
 • Информационно осигуряване
 • Грижи за болния
 • Деловодство и архив
 • Поддръжка
 • Автотранспорт
 • ОКР-Банкя

Отдел „Счетоводство и материално-техническо снабдяване”

Отдел „Човешки ресурси и ТРЗ”

Административните отдели ползват интегрираната болнична информационна система, което позволява подготовката на важни за болничния мениджмънт справки за движението на финансовите потоци и управлението на човешките ресурси.

Работещите в администрацията сътрудници на НКБ имат висока квалификация и професионален опит, което им позволява да осъществяват следните дейности:

 • Управление на финансовите ресурси
 • Подготовка на трудовите договори с персонала
 • Подготовка и провеждане на конкурсите по Закона за обществените поръчки
 • Подготовка на договорите за доставка на медикаменти, медицински и немедицински изделия
 • Организация и координация на договорите за поддръжка и ремонт на медицинска и немедицинска техника
 • Вътрешен ред и сигурност в НКБ
 • Административните отдели на НКБ се подпомагат от функционални екипи, създадени със заповед на изпълнителния директор
 • Комитет по безопасни условия на труд
 • Финансово-икономически съвет
 • Комисия за контрол върху разходването на финансови и материални ресурси
 • Комисия по социални дейности
 • Комисии за провеждане на търгове по Закона за обществените поръчки

Ето и телефоните за контакт с администрацията

Администрация Тел. Номер
Изпълнителен директор 02 9211 400
Секретариат 02 9211 410
Зам. директор административна дейност 02 9211 201
Главен счетоводител 02 9211 212
Каса 02 9217 148
Главна мед. сестра 02 9211 205
Личен състав 02 9211 234
Юридически отдел 02 9211 202
Деловодство 02 9217 144
Охрана на труда 02 9217 142
Архив 02 9217 131
НУРИО 02 9217 143
Грижи за болния 02 9211 228
Администрация ОКР-Банкя 02 8028 605