Лични данни

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТИТЕ ОТНОСНО ОБРАБОТКА И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. МБАЛ НКБ ЕАД е търговско дружество, регистрирано в търговския регистър с ЕИК: 121663601, адрес на управление гр. София, ул. „Коньовица“ №65 и ел. поща: nkb@hearthospital.bg.

2. МБАЛ НКБ ЕАД е лечебно заведение за болнична медицинска помощ, регистрирано по Закона за лечебните заведения и осъществяващо своята дейност на адрес: гр. София, ул. „Коньовица“ №65 и гр. Банкя, ул. “Шейново” №6 и длъжностно лице по защита на личните данни:
Гергана Панайотова, тел. 0879 144 552, ел. поща: dpo@myhealth.bg

3. Регистърът с лични данни на пациентите на лечебното заведение се поддържа и обработва във връзка с основната дейност на дружеството и действащото законодателство в здравния сектор. Обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора (Регламент (ЕС) 2016/679 чл. 6, ал. 1, буква „в“ и чл. 9, ал. 2, букви „з“ и „и“).

4. Личните данни, които се събират и обработват от администратора са следните категории:
– физическа идентичност – имена, дата на раждане, ЕГН, адрес, телефон, паспортни данни и др. необходими за идентификацията ви и коректно попълване на медицинската документация;
– здравни данни във връзка с провеждащото се лечение, придружаващи заболявания и др., като обработка е за целите на медицинската диагноза, здравни грижи или лечението и за целите на управлението на услугите и системите за здравеопазване (Регламент (ЕС) 2016/679 чл. 9, ал. 2, букви „з“ и „и“);
– месторабота – при необходимост за издаване на болничен лист;

5. В случай, че пациент на МБАЛ НКБ ЕАД е непълнолетно или недееспособно лице неговият законен представител (родител, настойник, попечител) предоставя своите данни с цел подписване на информирани съгласия/ взимане на решения от името на пациента.

6. МБАЛ НКБ ЕАД предоставя здравната информация на трети лица, определени в Закона за здравето, чл. 28, когато: (1) Лечението продължи в друго лечебно заведение, (2) Съществува заплаха за здравето или живота на други лица, (3) Е необходима при идентификация на човешки труп или за установяване на причините за смъртта, (4) Е необходима за нуждите на държавния здравен контрол за предотвратяване на епидемии и разпространение на заразни заболявания, (5) Е необходима за нуждите на медицинската експертиза и общественото осигуряване, (6) Е необходима за нуждите на медицинската статистика или за медицински научни изследвания, след като данните, идентифициращи пациента, са заличени, (7) Е необходима за нуждите на Министерството на здравеопазването, Националния център по здравна информация, НЗОК, регионалните здравни инспекции и Националния статистически институт, (8) Е необходима за нуждите на застраховател, лицензиран по раздел I от приложение № 1 или т. 2 или по т. 1 и 2 от раздел II, буква „А“ на приложение № 1 към Кодекса за застраховането.

7. Лечебното заведение прилага мерки за защита на личните данни, съгласно регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент на съвета от 27.04.2016 г.

Настоящият документ е приет от Съвета на директорите на МБАЛ „НКБ” ЕАД с Решение по т. 4 от Протокол № 69 от 21.09.2018 г.