ПОЛИТИКА НА МБАЛ „НКБ” ЕАД ЗА ОБРАБОТКА И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ПОЛИТИКА НА МБАЛ „НКБ” ЕАД ЗА ОБРАБОТКА И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. МБАЛ НКБ ЕАД е търговско дружество, регистрирано в търговския регистър с ЕИК: 121663601, адрес на управление гр. София, ул. „Коньовица“ №65 и ел. поща: nkb@hearthospital.bg.

2. МБАЛ НКБ ЕАД е лечебно заведение за болнична медицинска помощ, регистрирано по Закона за лечебните заведения и осъществяващо своята дейност на адрес: гр. София, ул. „Коньовица“ №65 и гр. Банкя, ул. “Шейново” №6 и длъжностно лице по защита на личните данни: Гергана Панайотова, тел. 0879 144 552, ел. поща: dpo@myhealth.bg

3. Във връзка с осъществяване на своята дейност – осъществяване на болнична помощ, поддържа следните регистри с лични данни:
3.1. Регистър с лични данни на служителите на дружеството.
3.2. Регистър с лични данни на лицата, на които се предоставят здравни услуги.
3.3. Регистър с контрагенти.
3.4. Регистър видеонаблюдение.

4. Регистърът с лични данни на служителите на дружеството се поддържа според изискванията на трудовото и осигурително законодателство. Обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора (Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 6, ал. 1, буква „в“ и чл. 9, ал. 2, буква „б“).

5. Регистърът с лични данни на лицата (пациентите), на които се предоставят здравни услуги във връзка с основната дейност на дружеството се поддържа според изискванията на действащото законодателство в здравния сектор. Обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора (Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 6, ал. 1, буква „в“ и Чл. 9, ал. 2, букви „з“ и „и“).

6. Регистър с контрагенти се поддържа във връзка със задълженията на дружеството по търговския закон и нормативната уредба във връзка с търговката дейност на лечебното заведение. Обработването е необходимо за изпълнението на договори, по които субектите на данните са страни, или за предприемане на стъпки по искане на субектите на данните преди сключването на договор (Регламент (ЕС) 2016/679 чл. 6, ал. 1, буква „б“).

7. Регистър видеонаблюдение се поддържа с цел опазване на сигурността и имуществото на посетителите и служителите на лечебното заведение.

8. Лечебното заведение прилага мерки за защита на личните данни, съгласно регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент на съвета от 27.04.2016 г.

Настоящият документ е приет от Съвета на директорите на МБАЛ „НКБ” ЕАД с Решение по т. 4 от Протокол № 69 от 21.09.2018 г.