Седмица на вродените сърдечни малформации

ДНИ НА ОТВОРЕНИ  ВРАТИ В СЕДМИЦАТА НА ВРОДЕНИТЕ СЪРДЕЧНИ МАЛФОРМАЦИИ   В седмицата  на „Вродените сърдечни малформации“ -7-14 феврури  2023 год. в  Национална кардиологична болница ще се проведат Дни на отворените врати.   В Диагностично-консултативния блок на Клиниката по детска кардиология и Отделението по хирургия на вродените сърдечни малформации и в Отделението но Неинвазивна кардиология ще се извършват безплатни медицински прегледи на пациенти с вродени Виж повече …

Публична защита за присъждане на ОНС „доктор” на д-р Зорница Николова Василева-Еникова

Публична защита за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по научна специалност детска кардиология на д-р Зорница Николова Василева-Еникова Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.1 Медицина Научна специалност: Детска кардиология – код 03.01.47 Тема на дисертационен труд: „Ехокардиографска предоперативна оценка на пълен атриовентникуларен септален дефект“ Научен ръководител: проф. д-р Анна Кънева Научно жури в състав: Вътрешни членове: Проф. Цветана Маринова Кътова – МБАЛ Виж повече …

Конкурс за академична длъжност главен асистент

Държавен вестник бр. 96 от 02.12.2022 г., МБАЛ „Национална кардиологична болница“ – ЕАД, София, на основание чл. 3, ал. 1 от ЗРАСРБ обявява конкурс за академична длъжност главен асистент в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „кардиология“, за нуждите на Клиника по кардиология. Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се Виж повече …

Kонкурс за академична длъжност „доцент“

Държавен вестник бр. 96 от 02.12.2022 г., МБАЛ „Национална кардиологична болница“ – ЕАД, София, на основание чл. 3, ал. 1 от ЗРАСРБ обявява конкурс за академична длъжност „доцент“ в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Сърдечна хирургия“, за нуждите на Клиника по кардиохирургия. Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се Виж повече …

Конкурс за заемане на длъжността „лекар, специализант по кардиология”

„Многопрофилна болница за активно лечение – Национална Кардиологична Болница” ЕАД, гр. София, ул. „Коньовица” 65   О Б Я В Я В А:   Конкурс за заемане на длъжността „лекар, специализант по кардиология” – 2 бр. към Клиника по кардиология при МБАЛ „НКБ” ЕАД, гр. София. Изисквания към кандидатите: Кандидатите за участие в конкурса за длъжността „лекар-специализант по кардиология ” следва да имат придобито висше Виж повече …

Конкурс за АД „асистент“ в професионално направление 7.1. „Медицина“ научна специалност „Кардиология

МБАЛ „НКБ“ ЕАД– София, с решение на Научен съвет (Протокол №21/07.03.2022 г.), обявява конкурс за АД „асистент“ в професионално направление  7.1. „Медицина“ научна специалност „Кардиология“ В срок до два месеца след обявлението на интернет страницата на НКБ кандидатите подават заявление за допускане и прилагат следните документи: 1.1. автобиография европейски формат; 1.2. копие на диплома (с приложенията) за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър”; (минимален Виж повече …

Конкурс за заемане на длъжността лекар, специализант по образна диагностика

Многопрофилна болница за активно лечение – Национална Кардиологична Болница” ЕАД, гр. София, ул. „Коньовица” 65   О Б Я В Я В А:   Конкурс за заемане на следните длъжности: „лекар, специализант по образна диагностика” – 1 бр. към Отделение по образна диагностика при МБАЛ „НКБ” ЕАД, гр. София;   Изисквания към кандидатите: Кандидатите за участие в конкурса за длъжността: „лекар, специализант по образна диагностика” Виж повече …

Конкурс за заемане на длъжността лекар, специализант по образна диагностика

Многопрофилна болница за активно лечение – Национална Кардиологична Болница” ЕАД, гр. София, ул. „Коньовица” 65   О Б Я В Я В А:   Конкурс за заемане на следните длъжности: „лекар, специализант по образна диагностика” – 1 бр. към Отделение по образна диагностика при МБАЛ „НКБ” ЕАД, гр. София;   Изисквания към кандидатите: Кандидатите за участие в конкурса за длъжността: „лекар, специализант по образна диагностика” Виж повече …