Медицински сестри в МБАЛ „Национална кардиологична болница“ ЕАД

МБАЛ „Национална кардиологична болница“ ЕАД търси да назначи медицински сестри. Ние Ви предлагаме: • сигурно и редовно заплащане; • основна месечна работна заплата в рамките от 1 500 лв. до 1 800 лв.; • клас прослужено време от 1% за всяка година трудов стаж по специалността и/или в системата на здравеопазването; • ежемесечни ваучери за храна на стойност от 60 лв. и допълнителни ваучери за храна по Виж повече …

Kурс на тема „ Радиационна защита, осигуряване на качеството и оптимизация при компютърна томография“

От 13-17 юни 2022, на територията на МБАЛ „Национална кардиологична болница“, София се проведе курс на тема „ Радиационна защита, осигуряване на качеството и оптимизация при компютърна томография“. Курсът бе организиран и координиран от Десислава Костова-Лефтерова във връзка с одобрен национален проект към Международната агенция за атомна енергия на тема „Повишаване на националния капацитет за осигуряване на радиационна защита на пациенти, подложени на високо-дозови процедури Виж повече …

ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ЗА КОМПЛЕКСНО МЕДИЦИНСКО НАБЛЮДЕНИЕ НА ДЕЦА С ВСМ

СЪС ЗАПОВЕД № 506/10.12.2021 г. НА ДИРЕКТОРА НА МБАЛ „НКБ” ЕАД Е ПРОДЪЛЖЕНА ДЕЙНОСТТА НА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ЗА КОМПЛЕКСНО МЕДИЦИНСКО НАБЛЮДЕНИЕ НА ДЕЦА С ВРОДЕНИ СЪРДЕЧНИ МАЛФОРМАЦИИ І. Членове на комисията Председател – Проф. Маргарита Радкова Цонзарова Секретар-координатор – м.с. Сашка Велинова Петрова Членове 1. проф. Анна Иванова Кънева-Ненчева, н-к клиника по детска ардиология 2. д-р Кипарисия Заркова Ненова –Каракашева , ОДК 3. Мила Илиева Виж повече …

Конкурс за заемане на следните длъжности: „Лекар, специализант по Нервни болести” към Клиника по Нервни болести и „Лекар, специализант по Клинична лаборатория“ към Клинична лаборатория в МБАЛ „НКБ“ ЕАД, гр. София.

„Многопрофилна болница за активно лечение – Национална Кардиологична Болница” ЕАД, гр. София, ул. „Коньовица” 65 О Б Я В Я В А: Конкурс за заемане на следните длъжности: • „Лекар, специализант по Нервни болести” – 2 бр. към Клиника по Нервни болести; • „Лекар, специализант по Клинична лаборатория“ – 1 бр. към Клинична лаборатория. 1. Изисквания към кандидатите: Кандидатите за участие в конкурса за длъжността: Виж повече …

Политика по качеството и околната среда

Ръководството на Национална Кардиологична Болница ЕАД е поело ангажимента за непрекъснато усъвършенстване на изградената и внедрена Интегрирана система за управление на качеството и околната среда, с което осигурява изпълнението на мисията на Организацията, насочена към увеличаване преживяните години с по-високо качество на живота и намаляване годините загубена трудоспособност на гражданите. Ръководството, в лицето на Изпълнителния директор, официално декларира своята ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО И ОКОЛНАТА СРЕДА, Виж повече …

Ценоразпис на платените услуги от 1.5.2022 г.

  МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА КАРДИОЛОГИЧНА БОЛНИЦА”   Ценоразпис на услугите в сила от 1.5.2022 г. – вижте на PDF файл NKB Price List 05.2022 І. ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН БЛОК КОНСУЛТАЦИИ 1.1. Първични консултации 1.2. Вторични консултации 1.3. Външни консултации 1.4. Вътрешни консултации МАНИПУЛАЦИИ 2.1. Вземане на биологичен материал 2.2. Други медицински процедури ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4.1. Функционални изследвания на сърце 4.2. Функционални изследвания на бял Виж повече …

Конкурс за заемане на следната длъжност: „Лекар-специализант по анестезиология и интензивно лечение“ в МБАЛ „НКБ“ ЕАД, гр. София.

Национална Кардиологична Болница обявява конкурс за заемане на следната длъжност: „лекар-специализант по анестезиология и интензивно лечение“ – 1 бр. в МБАЛ „НКБ“ ЕАД, гр. София Изисквания към кандидатите: Кандидатите за участие в конкурса за длъжността: „лекар, специализант по образна диагностика” следва да имат придобито висше образование по медицина и среден успех от следването не по-малко от 4.50 и среден успех от положените държавни изпити не Виж повече …

Нов апарат в Кардиологичната болница спасява живот след инфаркт

Министърът на здравеопазването Стойчо Кацаров и директорът на Националната кардиологична болница откриха официално нов монопланов ангиограф днес. Новата апаратура ще бъде в помощ на специалистите при прилагането на най-съвременните методи за лечение на заболявания на сърдечно-съдовата система, като остър инфаркт, инсулт, исхемична болест на сърцето и др. Голямото предимство на ангиографа е, че дава изключително високо качество на образа, съпроводено с много ниска лъчева доза – с цели Виж повече …