Извършване на независим финансов одит

МБАЛ „Национална кардиологична болница” ЕАД на основание чл. 19 от Наредба № 5 на МЗ от 17.06.2019 г. за утвърждаване на стандарти за финансова дейност, прилагани от държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и комплексни онкологични центрове, вр. чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП провежда избор на изпълнител чрез директно възлагане на услуга: „Извършване на независим финансов одит (проверка и заверка) на Виж повече …

Конкурс за заемане на длъжността лекар специализант по различни специалности

„Многопрофилна болница за активно лечение – Национална Кардиологична Болница” ЕАД, гр. София, ул. „Коньовица” 65   О Б Я В Я В А: Конкурси за заемане на следните длъжности в Многопрофилна болница за активно лечение „Национална Кардиологична Болница” ЕАД (МБАЛ „НКБ“ ЕАД), гр. София, ул. „Коньовица“ 65: „лекар-специализант по педиатрия” – 3 бр. към Отделение по педиатрия при МБАЛ „НКБ” ЕАД, гр. София (за работещи Виж повече …

Екип от Клиниката по детска кардиология на НКБ извърши транскатетърно затваряне на персистиращ артериален канал на кърмаче

Екип от Клиниката по детска кардиология на НКБ извърши изключително сложна интервенция по транскатетърно затваряне на персистиращ артериален канал (ПАК) на кърмаче с тегло 2800 грама Детето е родено в 24 г.с. с екстремно ниско тегло от 575 грама. Това е третият пациент у нас с неонатален артериален канал, затворен транскатетърно. Интервенцията е извършена само с венозен достъп и за първи път през югуларната вена, Виж повече …

Екип на НКБ извърши стентиране на рекоарктация на аортата на 65-годишен пациент

Сложната интервенционална процедура е дело на екипът д-р Любомир Димитров, д-р Александър Александров, д-р Петя Парашкевова, доц. Любомир Бакаливанов През 1971 г. Ремзи от Шуменското село Тъкач е диагностициран в амбулаторния кабинет на тогавашната Клиника по детска кардиология от д-р Радка Дойнова и година по-късно е опериран от проф. Чавдар Драгойчев. Половин век по-късно – след много опити за лечение, включително и интервентни – Ремзи Виж повече …

Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” с участник д-р Светла Динева.

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.1 Медицина Научна специалност: „Медицинска радиология и рентгенология“ Научно жури ВЪТРЕШНИ ЧЛЕНОВЕ: Проф. д-р Елина Георгиева Балтаджиева-Трендафилова – МБАЛ-НКБ, вътрешен член Проф. д-р Цветана Маринова Кътова – МБАЛ „НКБ“ ЕАД – вътрешен член ВЪНШНИ ЧЛЕНОВЕ: доц. д-р Станимир Стефанов Сираков, дм – МУ София, външен член, образна диагностика доц. д-р Мария Тодорова Недевска , дм Виж повече …

Мъж с разкъсване на аортата бе спасен със спешна операция в Националната кардиологична болница

При силна гръдна болка веднага потърсете лекар, съветват кардиохирурзите Мъж с дисекация на аортата бе спасен с операция по спешност в Националната кардиологична болница (НКБ). Състоянието, при което е налице разслояване и разкъсване на аортата, е животозастрашаващо и навременните диагностика и лечение са критично важни. 49-годишният Румен постъпил в спешното отделение на МБАЛ НКБ поради болки в областта на гърдите, продължаващи към гърба. Веднага е Виж повече …

Инвазивна процедура спести рискова операция при двама пациенти с усложнение от смяна на сърдечна клапа

Те имали дефект, който е отстранен неоперативно чрез сложна интервенция под рентгенов и 3D ехографски контрол Сложна и рядко правена у нас интервенционална процедура извърши интердисциплинарен екип от Националната кардиологична болница при двама пациенти, които са развили усложнение след операция за смяна на митралната клапа. Тя се нарича транскатетърно затваряне на паравалвуларен лийк и е от набора методи на инвазивната кардиология. Паравалвуларният лийк, известен още Виж повече …

МБАЛ „Национална кардиологична болница“ – ЕАД София обявява конкурс за академична длъжност главен асистент

ncb-sofia

МБАЛ „Национална кардиологична болница“ – ЕАД, София на основание чл. 3, ал. 1 от ЗРАСРБ обявява конкурс за академична длъжност главен асистент в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „детска кардиология“, за нуждите на Клиника по детска кардиология. Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.  ДВ бр. 52 от 16 юни Виж повече …