150 деца чакат за сърдечна операция заради недостиг на медицински сестри в Националната кардиологична болница

иновации

Около 150 деца чакат за операция в педиатричната клиника на Националната кардиологична болница. Заради недостиг на медицински сестри, детската реанимация работи с 50% от капацитета си. Листата на чакащите постоянно расте, защото клиниката е единствената у нас, в която оперират деца с вродени малформации на сърцето. „Когато бях бременна се установи в петия месец, че детенцето е с тетралогия на фало. И ние със съпруга Виж повече …

Решение и покана за откриване процедура за избор на изпълнители на финансова услуга „Разплащателна сметка“ за нуждите на МБАЛ

Решение и покана за откриване процедура за избор на изпълнители на финансова услуга „Разплащателна сметка“ за нуждите на МБАЛ   МБАЛ „НАЦИОНАЛНА КАРДИОЛОГИЧНА БОЛНИЦА’’ ЕАД ПОКАНА   Многопрофилна болница за активно лечение „Национални кардиологични болница” ЕАД – гр. София, ул. „Коньовица” № 65, тел. за контакти: 02/9211212, лице за контакт – Огнян Иванов, гл. счетоводител, факс 02/9217145, на основание чл. 28, ал.З от Правилника за Виж повече …

ТЪРСЯТ СЕ МЕДСЕСТРИ: Над 100 бебета – на опашка за сърдечна операция

„Това е битка на цялото общество, за нашите деца”, каза д-р Димитър Печилков На опашка за здраво сърце – 106 бебета са в дългия списък на Националната кардиологична болница. Всички те са с вродени сърдечни малформации, а за част от тях операцията, която им предстои, е въпрос на живот и смърт. Казус, който е болезнен и за семействата, но и за интензивното отделение в Кардиологията Виж повече …

Публична защита за присъждане на ОНС „доктор” на д-р Бойка Илиева Стоянова

Публична защита за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по научна специалност съдова хирургия на д-р Бойка Илиева Стоянова Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.1 Медицина Научна специалност: Съдова хирургия Тема на дисертационен труд „Сравнителен анализ на методите на лечение при хронични тотални оклузии на артерия феморалис суперфициалис“ Научен ръководител: проф. д-р Марио Станкев Научно жури в състав: Вътрешни членове: проф. д-р Детелина Виж повече …

Общо събрание на академичния състав на МБАЛ „НКБ“ ЕАД

На основание чл. 28 ал.1 от Закона за висшето образование   НАСРОЧВАМ И СВИКВАМ   Общо събрание на академичния състав на МБАЛ „НКБ“ ЕАД на 06.06.2023 г. (вторник) от 13,30 часа в Голямата учебна зала, ет. 2 с Дневен ред както следва: Освобождаване на членове от състава на Научния съвет: . проф. Тошо Балабански, дм проф. Людмил Бояджиев, дмн Частичен избор за попълване състава на Научния съвет Виж повече …

Конкурс за „лекар, специализант по анестезиология и интензивно лечение” и „лекар, специализант по детска кардиология”

  „Многопрофилна болница за активно лечение – Национална Кардиологична Болница” ЕАД, гр. София, ул. „Коньовица” 65   О Б Я В Я В А:   Конкурс за заемане на следните длъжности: „лекар, специализант по анестезиология и интензивно лечение” – 1 бр. в Клиника по  сърдечно – съдова анестезиология и интензивно лечение при МБАЛ „НКБ” ЕАД, гр. София; „лекар, специализант по детска кардиология” – 2 бр. Виж повече …

Обучение на лекари, специализанти по Кардиология

Обучение на лекари, специализанти по Кардиология, по чл.13 от Наредба № 1 1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването   Многопрофилна болница за активно лечение – Национална Кардиологична Болница” ЕАД, предлага възможност за обучение на лекари специализанти по Кардиология по чл.13 от Наредба № 1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването. Кандидатите следва да представят: заявление в свободен текст; Виж повече …

Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” по научна специалност Кардиохирургия

Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” по научна специалност Кардиохирургия с участник д-р Димитър Иванов Кючуков Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.1 Медицина Научна специалност: Кардиохирургия Научно жури ВЪТРЕШНИ ЧЛЕНОВЕ: Проф. д-р Марио Станкев – МБАЛ „НКБ” ЕАД, София Доц.. д-р Наделин Николов – МБАЛ „НКБ” ЕАД, София Проф. д-р Борислав Георгиев – МБАЛ „НКБ” ЕАД, София ВЪНШНИ ЧЛЕНОВЕ: Виж повече …