Извършване на независим финансов одит

МБАЛ „Национална кардиологична болница” ЕАД на основание чл. 19 от Наредба № 5 на МЗ от 17.06.2019 г. за утвърждаване на стандарти за финансова дейност, прилагани от държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и комплексни онкологични центрове, вр. чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП провежда избор на изпълнител чрез директно възлагане на услуга: „Извършване на независим финансов одит (проверка и заверка) на Виж повече …

Конкурс за заемане на длъжността лекар специализант по различни специалности

„Многопрофилна болница за активно лечение – Национална Кардиологична Болница” ЕАД, гр. София, ул. „Коньовица” 65   О Б Я В Я В А: Конкурси за заемане на следните длъжности в Многопрофилна болница за активно лечение „Национална Кардиологична Болница” ЕАД (МБАЛ „НКБ“ ЕАД), гр. София, ул. „Коньовица“ 65: „лекар-специализант по педиатрия” – 3 бр. към Отделение по педиатрия при МБАЛ „НКБ” ЕАД, гр. София (за работещи Виж повече …

Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” с участник д-р Светла Динева.

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.1 Медицина Научна специалност: „Медицинска радиология и рентгенология“ Научно жури ВЪТРЕШНИ ЧЛЕНОВЕ: Проф. д-р Елина Георгиева Балтаджиева-Трендафилова – МБАЛ-НКБ, вътрешен член Проф. д-р Цветана Маринова Кътова – МБАЛ „НКБ“ ЕАД – вътрешен член ВЪНШНИ ЧЛЕНОВЕ: доц. д-р Станимир Стефанов Сираков, дм – МУ София, външен член, образна диагностика доц. д-р Мария Тодорова Недевска , дм Виж повече …

МБАЛ „Национална кардиологична болница“ – ЕАД София обявява конкурс за академична длъжност главен асистент

ncb-sofia

МБАЛ „Национална кардиологична болница“ – ЕАД, София на основание чл. 3, ал. 1 от ЗРАСРБ обявява конкурс за академична длъжност главен асистент в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „детска кардиология“, за нуждите на Клиника по детска кардиология. Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.  ДВ бр. 52 от 16 юни Виж повече …

Конкурс за „лекар, специализант по съдова хирургия“ и „лекар, специализант по ангиология“

„Многопрофилна болница за активно лечение – Национална Кардиологична Болница” ЕАД, гр. София, ул. „Коньовица” 65   О Б Я В Я В А:   Конкурс за заемане на следните длъжности: „лекар, специализант по съдова хирургия” – 2 бр. към Клиника по съдова хирургия при МБАЛ „НКБ” ЕАД, гр. София; „лекар, специализант по ангиология” – 1 бр. към Отделение по ангиология при МБАЛ „НКБ” ЕАД, гр. Виж повече …

Решение и покана за откриване процедура за избор на изпълнители на финансова услуга „Разплащателна сметка“ за нуждите на МБАЛ

Решение и покана за откриване процедура за избор на изпълнители на финансова услуга „Разплащателна сметка“ за нуждите на МБАЛ   МБАЛ „НАЦИОНАЛНА КАРДИОЛОГИЧНА БОЛНИЦА’’ ЕАД ПОКАНА   Многопрофилна болница за активно лечение „Национални кардиологични болница” ЕАД – гр. София, ул. „Коньовица” № 65, тел. за контакти: 02/9211212, лице за контакт – Огнян Иванов, гл. счетоводител, факс 02/9217145, на основание чл. 28, ал.З от Правилника за Виж повече …

Публична защита за присъждане на ОНС „доктор” на д-р Бойка Илиева Стоянова

Публична защита за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по научна специалност съдова хирургия на д-р Бойка Илиева Стоянова Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.1 Медицина Научна специалност: Съдова хирургия Тема на дисертационен труд „Сравнителен анализ на методите на лечение при хронични тотални оклузии на артерия феморалис суперфициалис“ Научен ръководител: проф. д-р Марио Станкев Научно жури в състав: Вътрешни членове: проф. д-р Детелина Виж повече …

Обучение на лекари, специализанти по Кардиология

Обучение на лекари, специализанти по Кардиология, по чл.13 от Наредба № 1 1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването   Многопрофилна болница за активно лечение – Национална Кардиологична Болница” ЕАД, предлага възможност за обучение на лекари специализанти по Кардиология по чл.13 от Наредба № 1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването. Кандидатите следва да представят: заявление в свободен текст; Виж повече …