Конкурси за заемане на следните длъжности в Многопрофилна болница за активно лечение „Национална Кардиологична Болница” ЕАД

Многопрофилна болница за активно лечение – Национална Кардиологична Болница” ЕАД, гр. София, ул. „Коньовица” 65  О Б Я В Я В А: Конкурси за заемане на следните длъжности в Многопрофилна болница за активно лечение „Национална Кардиологична Болница” ЕАД (МБАЛ „НКБ“ ЕАД), гр. София, ул. „Коньовица“ 65:  „лекар, специализант по кардиохирургия” – 1 бр. към Клиника по кардиохирургия при МБАЛ „НКБ” ЕАД, гр. София;  „лекар, специализант Виж повече …

Конкурс за заемане на длъжността „лекар-специализант по кардиология“ – 2 бр.

„Многопрофилна болница за активно лечение – Национална Кардиологична Болница” ЕАД, гр. София, ул. „Коньовица” 65   О Б Я В Я В А: Конкурс за заемане на длъжността  „лекар-специализант по кардиология“ – 2 бр. към Клиника по кардиология при Многопрофилна болница за активно лечение „Национална Кардиологична Болница” ЕАД (МБАЛ „НКБ“ ЕАД), гр. София, ул. „Коньовица“, при спазване на следните изисквания:   Кандидатстване: Кандидатите за участие Виж повече …

Конкурси за лекари-специализанти

ncb-sofia

„Многопрофилна болница за активно лечение – Национална Кардиологична Болница” ЕАД, гр. София, ул. „Коньовица” 65  О Б Я В Я В А: Конкурси за заемане на следните длъжности в Многопрофилна болница за активно лечение „Национална Кардиологична Болница” ЕАД (МБАЛ „НКБ“ ЕАД), гр. София, ул. „Коньовица“ 65: „лекар-специализант по образна диагностика” – 2 бр. към Отделение по образна диагностика при МБАЛ „НКБ” ЕАД, гр. София; „лекар-специализант Виж повече …

Конкурси за АД „асистент“

ncb-sofia

С решение на НС от протокол № 10/21.11.2023 г. МБАЛ „НКБ“ ЕАД, обявява конкурс за АД „асистент“ брой места 2 (по чл. 68, ал. 1, т.1 от КТ), в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „образна диагностика” за нуждите на отделение по образна диагностика, срок за подаване на документите 1 месец от публикуването на обявата на сайта Виж повече …

Kонкурс за академична длъжност „доцент“ – Клиника по кардиохирургия

ncb-sofia

МБАЛ „Национална кардиологична болница“ – ЕАД, София, на основание чл. 3, ал. 1 от ЗРАСРБ обявява конкурс за академична длъжност „доцент“ в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „кардиохирургия“, за нуждите на Клиника по кардиохирургия. Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се приемат в деловодството на НКБ, ул. Коньовица Виж повече …

Kонкурс за академична длъжност „доцент“ – Клиника по детска кардиология

ncb-sofia

  МБАЛ „Национална кардиологична болница“ – ЕАД, София, на основание чл. 3, ал. 1 от ЗРАСРБ обявява конкурс за академична длъжност „доцент“ в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „детска кардиология“, за нуждите на Клиника по детска кардиология. Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се приемат в деловодството на Виж повече …

Обявление за конкурс за избор на управител на МЦСМП НКБ ЕООД

МБАЛ „НАЦИОНАЛНА КАРДИОЛОГИЧНА БОЛНИЦА” ЕАД О Б Я В Л Е Н И Е за конкурс за избор на управител на „Медицински център за специализирана медицинска помощ НКБ“ ЕООД (МЦСМП НКБ ЕООД) На основание чл. 4, ал. 3 от Вътрешни правила за провеждане на конкурс по Закона за публичните предприятия за избор на управител на „Медицински център за специализирана медицинска помощ НКБ“ ЕООД, дъщерно дружество Виж повече …