КТ при вродени сърдечни малформации

Част от ежедневната практика на отделението са и изследванията на деца с вродени сърдечни малформации. Чрез КТ изследване може да се направи предоперативна оценка или планиране на интервенционална процедура, както и проследяване на ефекта от лечението. Протоколите при изследванията на деца са оптимизирани по отношение на лъчевото натоварване и количеството на контрастна материя в съответствие с международните стандарти.